هاوپۆل:

Iloco song

ڕاستاندنی Iloco song گۆکردنەکان

 • Dios گۆکردنی Dios [es]
 • Aya گۆکردنی Aya [es]
 • maestra گۆکردنی maestra [es]
 • Ken گۆکردنی Ken [en]
 • sika گۆکردنی sika [fi]
 • manen گۆکردنی manen [nl]
 • Maysa گۆکردنی Maysa [ilo]
 • Ammon گۆکردنی Ammon [he]
 • balo گۆکردنی balo [la]
 • diak گۆکردنی diak [pl]
 • lilo گۆکردنی lilo [en]
 • kanto گۆکردنی kanto [fi]
 • akad گۆکردنی akad [cs]
 • saka گۆکردنی saka [cs]
 • anansa گۆکردنی anansa [ilo]
 • nagan گۆکردنی nagan [pl]
 • sadino گۆکردنی sadino [pt]
 • bentana گۆکردنی bentana [ceb]
 • Lelong گۆکردنی Lelong [fr]
 • Pamulinawen گۆکردنی Pamulinawen [ilo]
 • anay گۆکردنی anay [tl]
 • imdengam گۆکردنی imdengam [ilo]
 • Sabong گۆکردنی Sabong [tl]
 • Siak گۆکردنی Siak [pag]
 • langa گۆکردنی langa [eu]
 • sabsabong گۆکردنی sabsabong [ilo]
 • kasam-itan گۆکردنی kasam-itan [ilo]
 • Kadi گۆکردنی Kadi [de]
 • kutsilyo گۆکردنی kutsilyo [tl]
 • marfil گۆکردنی marfil [es]
 • saluyot گۆکردنی saluyot [ilo]
 • naudi گۆکردنی naudi [et]
 • tuktok گۆکردنی tuktok [tl]
 • Pusok گۆکردنی Pusok [ilo]
 • Dika گۆکردنی Dika [eo]
 • kamatis گۆکردنی kamatis [tl]
 • umas-asug گۆکردنی umas-asug [ilo]
 • mabang-aran گۆکردنی mabang-aran [ilo]
 • bagi گۆکردنی bagi [ind]
 • sentimiento گۆکردنی sentimiento [es]
 • bagana گۆکردنی bagana [pt]
 • Manang گۆکردنی Manang [ilo]
 • tabako گۆکردنی tabako [eo]
 • aklunem گۆکردنی aklunem [ilo]
 • sadiam گۆکردنی sadiam [ilo]
 • malagipka گۆکردنی malagipka [ilo]
 • Kayo گۆکردنی Kayo [tl]
 • Annay گۆکردنی Annay [fr]
 • sadin گۆکردنی sadin [fi]
 • Kupit گۆکردنی Kupit [cs]
 • Panunotem گۆکردنی Panunotem [ilo]
 • Agrayo گۆکردنی Agrayo [ilo]
 • di-agsarday گۆکردنی di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan گۆکردنی pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak گۆکردنی Aw-awagak [ilo]
 • lamok گۆکردنی lamok [tl]
 • sumina گۆکردنی sumina [pl]
 • ayan گۆکردنی ayan [tr]
 • bantay گۆکردنی bantay [tl]
 • tulod گۆکردنی tulod [ceb]
 • agayat گۆکردنی agayat [ilo]
 • nasayaat گۆکردنی nasayaat [ilo]
 • buok گۆکردنی buok [ceb]
 • Napan گۆکردنی Napan [es]
 • parya گۆکردنی parya [tr]
 • uray گۆکردنی uray [tr]
 • sinamay گۆکردنی sinamay [es]
 • naslag گۆکردنی naslag [nl]
 • dimo گۆکردنی dimo [es]
 • kenkan تۆمارکردنی گۆکردنی kenkan [ilo] بێژە نەکراو
 • la unay تۆمارکردنی گۆکردنی la unay [ilo] بێژە نەکراو
 • Lelongko تۆمارکردنی گۆکردنی Lelongko [ilo] بێژە نەکراو
 • lumabbaga تۆمارکردنی گۆکردنی lumabbaga [ilo] بێژە نەکراو
 • mailaok تۆمارکردنی گۆکردنی mailaok [ilo] بێژە نەکراو
 • makaturog تۆمارکردنی گۆکردنی makaturog [ilo] بێژە نەکراو
 • manlaeng تۆمارکردنی گۆکردنی manlaeng [ilo] بێژە نەکراو
 • matulawan تۆمارکردنی گۆکردنی matulawan [ilo] بێژە نەکراو
 • Nabaknang تۆمارکردنی گۆکردنی Nabaknang [ilo] بێژە نەکراو
 • nagimas تۆمارکردنی گۆکردنی nagimas [ilo] بێژە نەکراو
 • nakaitangpakan تۆمارکردنی گۆکردنی nakaitangpakan [ilo] بێژە نەکراو
 • nanumo تۆمارکردنی گۆکردنی nanumo [ilo] بێژە نەکراو
 • nasaem تۆمارکردنی گۆکردنی nasaem [ilo] بێژە نەکراو
 • naumagen تۆمارکردنی گۆکردنی naumagen [ilo] بێژە نەکراو
 • pagammuanen تۆمارکردنی گۆکردنی pagammuanen [ilo] بێژە نەکراو
 • pumusaksak تۆمارکردنی گۆکردنی pumusaksak [ilo] بێژە نەکراو
 • Sabongka تۆمارکردنی گۆکردنی Sabongka [ilo] بێژە نەکراو
 • salun-atda تۆمارکردنی گۆکردنی salun-atda [ilo] بێژە نەکراو
 • simmina تۆمارکردنی گۆکردنی simmina [ilo] بێژە نەکراو
 • Suakonto تۆمارکردنی گۆکردنی Suakonto [ilo] بێژە نەکراو
 • Taeng تۆمارکردنی گۆکردنی Taeng [ilo] بێژە نەکراو
 • tuktukkolek تۆمارکردنی گۆکردنی tuktukkolek [ilo] بێژە نەکراو
 • ubbing تۆمارکردنی گۆکردنی ubbing [ilo] بێژە نەکراو
 • umulogak تۆمارکردنی گۆکردنی umulogak [ilo] بێژە نەکراو
 • Addada تۆمارکردنی گۆکردنی Addada [ilo] بێژە نەکراو
 • agkabaw تۆمارکردنی گۆکردنی agkabaw [ilo] بێژە نەکراو
 • agsapulka تۆمارکردنی گۆکردنی agsapulka [ilo] بێژە نەکراو
 • balasang تۆمارکردنی گۆکردنی balasang [ilo] بێژە نەکراو
 • bibinenka تۆمارکردنی گۆکردنی bibinenka [ilo] بێژە نەکراو
 • dayto تۆمارکردنی گۆکردنی dayto [ilo] بێژە نەکراو
 • dinak تۆمارکردنی گۆکردنی dinak [ilo] بێژە نەکراو