هاوپۆل:

Iloco song

ڕاستاندنی Iloco song گۆکردنەکان

 • Dios گۆکردنی Dios [es]
 • Aya گۆکردنی Aya [es]
 • maestra گۆکردنی maestra [es]
 • Ken گۆکردنی Ken [en]
 • sika گۆکردنی sika [fi]
 • manen گۆکردنی manen [nl]
 • Maysa گۆکردنی Maysa [ilo]
 • Ammon گۆکردنی Ammon [he]
 • balo گۆکردنی balo [la]
 • diak گۆکردنی diak [pl]
 • lilo گۆکردنی lilo [en]
 • kanto گۆکردنی kanto [fi]
 • akad گۆکردنی akad [cs]
 • saka گۆکردنی saka [cs]
 • nagan گۆکردنی nagan [pl]
 • sadino گۆکردنی sadino [pt]
 • anansa گۆکردنی anansa [ilo]
 • bentana گۆکردنی bentana [ceb]
 • Lelong گۆکردنی Lelong [fr]
 • Pamulinawen گۆکردنی Pamulinawen [ilo]
 • anay گۆکردنی anay [tl]
 • imdengam گۆکردنی imdengam [ilo]
 • Sabong گۆکردنی Sabong [tl]
 • Siak گۆکردنی Siak [pag]
 • langa گۆکردنی langa [eu]
 • sabsabong گۆکردنی sabsabong [ilo]
 • kasam-itan گۆکردنی kasam-itan [ilo]
 • Kadi گۆکردنی Kadi [de]
 • saluyot گۆکردنی saluyot [ilo]
 • kutsilyo گۆکردنی kutsilyo [tl]
 • marfil گۆکردنی marfil [es]
 • naudi گۆکردنی naudi [et]
 • tuktok گۆکردنی tuktok [tl]
 • Pusok گۆکردنی Pusok [ilo]
 • Dika گۆکردنی Dika [eo]
 • umas-asug گۆکردنی umas-asug [ilo]
 • mabang-aran گۆکردنی mabang-aran [ilo]
 • kamatis گۆکردنی kamatis [tl]
 • bagi گۆکردنی bagi [ind]
 • sentimiento گۆکردنی sentimiento [es]
 • bagana گۆکردنی bagana [pt]
 • tabako گۆکردنی tabako [eo]
 • Manang گۆکردنی Manang [ilo]
 • aklunem گۆکردنی aklunem [ilo]
 • sadiam گۆکردنی sadiam [ilo]
 • malagipka گۆکردنی malagipka [ilo]
 • Annay گۆکردنی Annay [fr]
 • Kayo گۆکردنی Kayo [tl]
 • sadin گۆکردنی sadin [fi]
 • Kupit گۆکردنی Kupit [cs]
 • Panunotem گۆکردنی Panunotem [ilo]
 • Agrayo گۆکردنی Agrayo [ilo]
 • di-agsarday گۆکردنی di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan گۆکردنی pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak گۆکردنی Aw-awagak [ilo]
 • lamok گۆکردنی lamok [tl]
 • sumina گۆکردنی sumina [pl]
 • ayan گۆکردنی ayan [tr]
 • tulod گۆکردنی tulod [ceb]
 • bantay گۆکردنی bantay [tl]
 • agayat گۆکردنی agayat [ilo]
 • nasayaat گۆکردنی nasayaat [ilo]
 • buok گۆکردنی buok [ceb]
 • Napan گۆکردنی Napan [es]
 • parya گۆکردنی parya [tr]
 • uray گۆکردنی uray [tr]
 • naslag گۆکردنی naslag [nl]
 • dimo گۆکردنی dimo [es]
 • aduda تۆمارکردنی گۆکردنی aduda [ilo] بێژە نەکراو
 • aglalo تۆمارکردنی گۆکردنی aglalo [ilo] بێژە نەکراو
 • Agtatamdagkam تۆمارکردنی گۆکردنی Agtatamdagkam [ilo] بێژە نەکراو
 • bigbigat تۆمارکردنی گۆکردنی bigbigat [ilo] بێژە نەکراو
 • dagiti تۆمارکردنی گۆکردنی dagiti [ilo] بێژە نەکراو
 • Denggem تۆمارکردنی گۆکردنی Denggem [ilo] بێژە نەکراو
 • dinengdeng تۆمارکردنی گۆکردنی dinengdeng [ilo] بێژە نەکراو
 • dutdoten تۆمارکردنی گۆکردنی dutdoten [ilo] بێژە نەکراو
 • hardinko تۆمارکردنی گۆکردنی hardinko [ilo] بێژە نەکراو
 • Ilokana تۆمارکردنی گۆکردنی Ilokana [ilo] بێژە نەکراو
 • indayonenkanto تۆمارکردنی گۆکردنی indayonenkanto [ilo] بێژە نەکراو
 • itdem تۆمارکردنی گۆکردنی itdem [ilo] بێژە نەکراو
 • kagaten تۆمارکردنی گۆکردنی kagaten [ilo] بێژە نەکراو
 • kaniak تۆمارکردنی گۆکردنی kaniak [ilo] بێژە نەکراو
 • katuday تۆمارکردنی گۆکردنی katuday [ilo] بێژە نەکراو
 • kinaraykay تۆمارکردنی گۆکردنی kinaraykay [ilo] بێژە نەکراو
 • laeng تۆمارکردنی گۆکردنی laeng [ilo] بێژە نەکراو
 • Lila Kikay تۆمارکردنی گۆکردنی Lila Kikay [ilo] بێژە نەکراو
 • maimasmonto تۆمارکردنی گۆکردنی maimasmonto [ilo] بێژە نەکراو
 • maraniagan تۆمارکردنی گۆکردنی maraniagan [ilo] بێژە نەکراو
 • maturog تۆمارکردنی گۆکردنی maturog [ilo] بێژە نەکراو
 • nadawel تۆمارکردنی گۆکردنی nadawel [ilo] بێژە نەکراو
 • Nagmulaak تۆمارکردنی گۆکردنی Nagmulaak [ilo] بێژە نەکراو
 • nananam تۆمارکردنی گۆکردنی nananam [ilo] بێژە نەکراو
 • nga'gsasarita تۆمارکردنی گۆکردنی nga'gsasarita [ilo] بێژە نەکراو
 • Pagdayawandaka تۆمارکردنی گۆکردنی Pagdayawandaka [ilo] بێژە نەکراو
 • panggep تۆمارکردنی گۆکردنی panggep [ilo] بێژە نەکراو
 • ragsak تۆمارکردنی گۆکردنی ragsak [ilo] بێژە نەکراو
 • Samsam-itek تۆمارکردنی گۆکردنی Samsam-itek [ilo] بێژە نەکراو
 • siasino تۆمارکردنی گۆکردنی siasino [ilo] بێژە نەکراو
 • sinamay تۆمارکردنی گۆکردنی sinamay [ilo] بێژە نەکراو
 • sukdalen تۆمارکردنی گۆکردنی sukdalen [ilo] بێژە نەکراو