هاوپۆل:

Iloco song

ڕاستاندنی Iloco song گۆکردنەکان

 • Dios گۆکردنی Dios [es]
 • Aya گۆکردنی Aya [es]
 • maestra گۆکردنی maestra [es]
 • Ken گۆکردنی Ken [en]
 • sika گۆکردنی sika [fi]
 • manen گۆکردنی manen [nl]
 • Maysa گۆکردنی Maysa [ilo]
 • Ammon گۆکردنی Ammon [he]
 • balo گۆکردنی balo [pt]
 • diak گۆکردنی diak [pl]
 • lilo گۆکردنی lilo [en]
 • akad گۆکردنی akad [cs]
 • kanto گۆکردنی kanto [fi]
 • nagan گۆکردنی nagan [pl]
 • sadino گۆکردنی sadino [pt]
 • saka گۆکردنی saka [cs]
 • anansa گۆکردنی anansa [ilo]
 • bentana گۆکردنی bentana [ceb]
 • Lelong گۆکردنی Lelong [fr]
 • Pamulinawen گۆکردنی Pamulinawen [ilo]
 • anay گۆکردنی anay [tl]
 • imdengam گۆکردنی imdengam [ilo]
 • Sabong گۆکردنی Sabong [tl]
 • Siak گۆکردنی Siak [pag]
 • sabsabong گۆکردنی sabsabong [ilo]
 • langa گۆکردنی langa [eu]
 • kasam-itan گۆکردنی kasam-itan [ilo]
 • Kadi گۆکردنی Kadi [de]
 • saluyot گۆکردنی saluyot [ilo]
 • naudi گۆکردنی naudi [et]
 • tuktok گۆکردنی tuktok [tl]
 • Pusok گۆکردنی Pusok [ilo]
 • marfil گۆکردنی marfil [es]
 • Dika گۆکردنی Dika [eo]
 • kutsilyo گۆکردنی kutsilyo [tl]
 • umas-asug گۆکردنی umas-asug [ilo]
 • mabang-aran گۆکردنی mabang-aran [ilo]
 • bagi گۆکردنی bagi [ind]
 • kamatis گۆکردنی kamatis [tl]
 • bagana گۆکردنی bagana [pt]
 • sentimiento گۆکردنی sentimiento [es]
 • tabako گۆکردنی tabako [eo]
 • aklunem گۆکردنی aklunem [ilo]
 • Manang گۆکردنی Manang [ilo]
 • sadiam گۆکردنی sadiam [ilo]
 • malagipka گۆکردنی malagipka [ilo]
 • Annay گۆکردنی Annay [fr]
 • Kupit گۆکردنی Kupit [cs]
 • sadin گۆکردنی sadin [fi]
 • Panunotem گۆکردنی Panunotem [ilo]
 • Agrayo گۆکردنی Agrayo [ilo]
 • Kayo گۆکردنی Kayo [tl]
 • di-agsarday گۆکردنی di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan گۆکردنی pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak گۆکردنی Aw-awagak [ilo]
 • lamok گۆکردنی lamok [tl]
 • sumina گۆکردنی sumina [pl]
 • ayan گۆکردنی ayan [tr]
 • bantay گۆکردنی bantay [tl]
 • agayat گۆکردنی agayat [ilo]
 • nasayaat گۆکردنی nasayaat [ilo]
 • tulod گۆکردنی tulod [ceb]
 • buok گۆکردنی buok [ceb]
 • uray گۆکردنی uray [tr]
 • naslag گۆکردنی naslag [nl]
 • Napan گۆکردنی Napan [es]
 • parya گۆکردنی parya [tr]
 • malem تۆمارکردنی گۆکردنی malem [ilo] بێژە نەکراو
 • maregregko تۆمارکردنی گۆکردنی maregregko [ilo] بێژە نەکراو
 • maudi تۆمارکردنی گۆکردنی maudi [ilo] بێژە نەکراو
 • nadayag تۆمارکردنی گۆکردنی nadayag [ilo] بێژە نەکراو
 • nagsaway تۆمارکردنی گۆکردنی nagsaway [ilo] بێژە نەکراو
 • nanangmo تۆمارکردنی گۆکردنی nanangmo [ilo] بێژە نەکراو
 • napintas تۆمارکردنی گۆکردنی napintas [ilo] بێژە نەکراو
 • nasipnget تۆمارکردنی گۆکردنی nasipnget [ilo] بێژە نەکراو
 • ngalngalen تۆمارکردنی گۆکردنی ngalngalen [ilo] بێژە نەکراو
 • pagdissuan تۆمارکردنی گۆکردنی pagdissuan [ilo] بێژە نەکراو
 • panggepmo تۆمارکردنی گۆکردنی panggepmo [ilo] بێژە نەکراو
 • patiennak تۆمارکردنی گۆکردنی patiennak [ilo] بێژە نەکراو
 • ramay تۆمارکردنی گۆکردنی ramay [ilo] بێژە نەکراو
 • Sangsangitko تۆمارکردنی گۆکردنی Sangsangitko [ilo] بێژە نەکراو
 • sidaem تۆمارکردنی گۆکردنی sidaem [ilo] بێژە نەکراو
 • sinampuso تۆمارکردنی گۆکردنی sinampuso [ilo] بێژە نەکراو
 • Sul-oyen تۆمارکردنی گۆکردنی Sul-oyen [ilo] بێژە نەکراو
 • tarong تۆمارکردنی گۆکردنی tarong [ilo] بێژە نەکراو
 • tungpalem تۆمارکردنی گۆکردنی tungpalem [ilo] بێژە نەکراو
 • ukrad تۆمارکردنی گۆکردنی ukrad [ilo] بێژە نەکراو
 • agalakanto تۆمارکردنی گۆکردنی agalakanto [ilo] بێژە نەکراو
 • agmisuotka تۆمارکردنی گۆکردنی agmisuotka [ilo] بێژە نەکراو
 • ap-apalan تۆمارکردنی گۆکردنی ap-apalan [ilo] بێژە نەکراو
 • ayatkon تۆمارکردنی گۆکردنی ayatkon [ilo] بێژە نەکراو
 • bannatiran تۆمارکردنی گۆکردنی bannatiran [ilo] بێژە نەکراو
 • bingiem تۆمارکردنی گۆکردنی bingiem [ilo] بێژە نەکراو
 • dagus تۆمارکردنی گۆکردنی dagus [ilo] بێژە نەکراو
 • dutdotmo تۆمارکردنی گۆکردنی dutdotmo [ilo] بێژە نەکراو
 • hasmin تۆمارکردنی گۆکردنی hasmin [ilo] بێژە نەکراو
 • Ilokanaka تۆمارکردنی گۆکردنی Ilokanaka [ilo] بێژە نەکراو
 • indengam تۆمارکردنی گۆکردنی indengam [ilo] بێژە نەکراو
 • kaasiak تۆمارکردنی گۆکردنی kaasiak [ilo] بێژە نەکراو
 • kaimasan تۆمارکردنی گۆکردنی kaimasan [ilo] بێژە نەکراو