هاوپۆل:

Iloco song

ڕاستاندنی Iloco song گۆکردنەکان

 • Dios گۆکردنی Dios [es]
 • Aya گۆکردنی Aya [es]
 • maestra گۆکردنی maestra [es]
 • Ken گۆکردنی Ken [en]
 • sika گۆکردنی sika [fi]
 • manen گۆکردنی manen [nl]
 • Maysa گۆکردنی Maysa [ilo]
 • balo گۆکردنی balo [pt]
 • Ammon گۆکردنی Ammon [he]
 • diak گۆکردنی diak [pl]
 • akad گۆکردنی akad [cs]
 • lilo گۆکردنی lilo [en]
 • kanto گۆکردنی kanto [fi]
 • nagan گۆکردنی nagan [pl]
 • sadino گۆکردنی sadino [pt]
 • anansa گۆکردنی anansa [ilo]
 • bentana گۆکردنی bentana [ceb]
 • saka گۆکردنی saka [cs]
 • Lelong گۆکردنی Lelong [fr]
 • Pamulinawen گۆکردنی Pamulinawen [ilo]
 • imdengam گۆکردنی imdengam [ilo]
 • Sabong گۆکردنی Sabong [tl]
 • anay گۆکردنی anay [tl]
 • Siak گۆکردنی Siak [pag]
 • sabsabong گۆکردنی sabsabong [ilo]
 • kasam-itan گۆکردنی kasam-itan [ilo]
 • langa گۆکردنی langa [eu]
 • saluyot گۆکردنی saluyot [ilo]
 • Kadi گۆکردنی Kadi [de]
 • naudi گۆکردنی naudi [et]
 • tuktok گۆکردنی tuktok [tl]
 • Pusok گۆکردنی Pusok [ilo]
 • Dika گۆکردنی Dika [eo]
 • kutsilyo گۆکردنی kutsilyo [tl]
 • umas-asug گۆکردنی umas-asug [ilo]
 • mabang-aran گۆکردنی mabang-aran [ilo]
 • bagi گۆکردنی bagi [ind]
 • marfil گۆکردنی marfil [es]
 • kamatis گۆکردنی kamatis [tl]
 • bagana گۆکردنی bagana [pt]
 • sentimiento گۆکردنی sentimiento [es]
 • tabako گۆکردنی tabako [eo]
 • aklunem گۆکردنی aklunem [ilo]
 • sadiam گۆکردنی sadiam [ilo]
 • Manang گۆکردنی Manang [ilo]
 • malagipka گۆکردنی malagipka [ilo]
 • Annay گۆکردنی Annay [fr]
 • sadin گۆکردنی sadin [fi]
 • Kupit گۆکردنی Kupit [cs]
 • Panunotem گۆکردنی Panunotem [ilo]
 • Agrayo گۆکردنی Agrayo [ilo]
 • di-agsarday گۆکردنی di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan گۆکردنی pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak گۆکردنی Aw-awagak [ilo]
 • Kayo گۆکردنی Kayo [tl]
 • lamok گۆکردنی lamok [tl]
 • sumina گۆکردنی sumina [pl]
 • bantay گۆکردنی bantay [tl]
 • agayat گۆکردنی agayat [ilo]
 • ayan گۆکردنی ayan [tr]
 • tulod گۆکردنی tulod [ceb]
 • nasayaat گۆکردنی nasayaat [ilo]
 • buok گۆکردنی buok [ceb]
 • Napan گۆکردنی Napan [es]
 • naslag گۆکردنی naslag [nl]
 • adu nga تۆمارکردنی گۆکردنی adu nga [ilo] بێژە نەکراو
 • aglabaslabas تۆمارکردنی گۆکردنی aglabaslabas [ilo] بێژە نەکراو
 • agsina sadino تۆمارکردنی گۆکردنی agsina sadino [ilo] بێژە نەکراو
 • aya't تۆمارکردنی گۆکردنی aya't [ilo] بێژە نەکراو
 • balasangak تۆمارکردنی گۆکردنی balasangak [ilo] بێژە نەکراو
 • Biday تۆمارکردنی گۆکردنی Biday [ilo] بێژە نەکراو
 • daegen تۆمارکردنی گۆکردنی daegen [ilo] بێژە نەکراو
 • Daytoy تۆمارکردنی گۆکردنی Daytoy [ilo] بێژە نەکراو
 • dinakanto تۆمارکردنی گۆکردنی dinakanto [ilo] بێژە نەکراو
 • dutdotem تۆمارکردنی گۆکردنی dutdotem [ilo] بێژە نەکراو
 • guram تۆمارکردنی گۆکردنی guram [ilo] بێژە نەکراو
 • il-iliwen تۆمارکردنی گۆکردنی il-iliwen [ilo] بێژە نەکراو
 • indayon تۆمارکردنی گۆکردنی indayon [ilo] بێژە نەکراو
 • isublinanto تۆمارکردنی گۆکردنی isublinanto [ilo] بێژە نەکراو
 • kamaudianan تۆمارکردنی گۆکردنی kamaudianan [ilo] بێژە نەکراو
 • kasla تۆمارکردنی گۆکردنی kasla [ilo] بێژە نەکراو
 • kidaymo تۆمارکردنی گۆکردنی kidaymo [ilo] بێژە نەکراو
 • labaslabasam تۆمارکردنی گۆکردنی labaslabasam [ilo] بێژە نەکراو
 • liday تۆمارکردنی گۆکردنی liday [ilo] بێژە نەکراو
 • lumaingka تۆمارکردنی گۆکردنی lumaingka [ilo] بێژە نەکراو
 • mailibay تۆمارکردنی گۆکردنی mailibay [ilo] بێژە نەکراو
 • maladaga تۆمارکردنی گۆکردنی maladaga [ilo] بێژە نەکراو
 • mapan تۆمارکردنی گۆکردنی mapan [ilo] بێژە نەکراو
 • matumpungan تۆمارکردنی گۆکردنی matumpungan [ilo] بێژە نەکراو
 • nabordaan تۆمارکردنی گۆکردنی nabordaan [ilo] بێژە نەکراو
 • nagmarka تۆمارکردنی گۆکردنی nagmarka [ilo] بێژە نەکراو
 • namarkaan تۆمارکردنی گۆکردنی namarkaan [ilo] بێژە نەکراو
 • napalangguadka تۆمارکردنی گۆکردنی napalangguadka [ilo] بێژە نەکراو
 • nasamsam-it تۆمارکردنی گۆکردنی nasamsam-it [ilo] بێژە نەکراو
 • naut-ut تۆمارکردنی گۆکردنی naut-ut [ilo] بێژە نەکراو
 • pagay-ayamak تۆمارکردنی گۆکردنی pagay-ayamak [ilo] بێژە نەکراو
 • panawam تۆمارکردنی گۆکردنی panawam [ilo] بێژە نەکراو
 • papanam تۆمارکردنی گۆکردنی papanam [ilo] بێژە نەکراو
 • Siasinno تۆمارکردنی گۆکردنی Siasinno [ilo] بێژە نەکراو
 • simmungbat تۆمارکردنی گۆکردنی simmungbat [ilo] بێژە نەکراو