هاوپۆل:

Iloco song

ڕاستاندنی Iloco song گۆکردنەکان

 • Dios گۆکردنی Dios [es]
 • Aya گۆکردنی Aya [es]
 • maestra گۆکردنی maestra [es]
 • Ken گۆکردنی Ken [en]
 • sika گۆکردنی sika [fi]
 • manen گۆکردنی manen [nl]
 • Maysa گۆکردنی Maysa [ilo]
 • balo گۆکردنی balo [pt]
 • Ammon گۆکردنی Ammon [he]
 • diak گۆکردنی diak [pl]
 • akad گۆکردنی akad [cs]
 • lilo گۆکردنی lilo [en]
 • kanto گۆکردنی kanto [fi]
 • sadino گۆکردنی sadino [pt]
 • nagan گۆکردنی nagan [pl]
 • anansa گۆکردنی anansa [ilo]
 • bentana گۆکردنی bentana [ceb]
 • saka گۆکردنی saka [cs]
 • Lelong گۆکردنی Lelong [fr]
 • Pamulinawen گۆکردنی Pamulinawen [ilo]
 • imdengam گۆکردنی imdengam [ilo]
 • Sabong گۆکردنی Sabong [tl]
 • anay گۆکردنی anay [tl]
 • Siak گۆکردنی Siak [pag]
 • sabsabong گۆکردنی sabsabong [ilo]
 • kasam-itan گۆکردنی kasam-itan [ilo]
 • langa گۆکردنی langa [eu]
 • saluyot گۆکردنی saluyot [ilo]
 • Kadi گۆکردنی Kadi [de]
 • naudi گۆکردنی naudi [et]
 • tuktok گۆکردنی tuktok [tl]
 • Pusok گۆکردنی Pusok [ilo]
 • Dika گۆکردنی Dika [eo]
 • kutsilyo گۆکردنی kutsilyo [tl]
 • umas-asug گۆکردنی umas-asug [ilo]
 • mabang-aran گۆکردنی mabang-aran [ilo]
 • bagi گۆکردنی bagi [ind]
 • kamatis گۆکردنی kamatis [tl]
 • bagana گۆکردنی bagana [pt]
 • marfil گۆکردنی marfil [es]
 • sentimiento گۆکردنی sentimiento [es]
 • tabako گۆکردنی tabako [eo]
 • aklunem گۆکردنی aklunem [ilo]
 • sadiam گۆکردنی sadiam [ilo]
 • malagipka گۆکردنی malagipka [ilo]
 • Manang گۆکردنی Manang [ilo]
 • Annay گۆکردنی Annay [fr]
 • sadin گۆکردنی sadin [fi]
 • Kupit گۆکردنی Kupit [cs]
 • Panunotem گۆکردنی Panunotem [ilo]
 • Agrayo گۆکردنی Agrayo [ilo]
 • di-agsarday گۆکردنی di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan گۆکردنی pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak گۆکردنی Aw-awagak [ilo]
 • lamok گۆکردنی lamok [tl]
 • sumina گۆکردنی sumina [pl]
 • Kayo گۆکردنی Kayo [tl]
 • agayat گۆکردنی agayat [ilo]
 • bantay گۆکردنی bantay [tl]
 • tulod گۆکردنی tulod [ceb]
 • nasayaat گۆکردنی nasayaat [ilo]
 • ayan گۆکردنی ayan [tr]
 • buok گۆکردنی buok [ceb]
 • naslag گۆکردنی naslag [nl]
 • Napan گۆکردنی Napan [es]
 • Agaluadka تۆمارکردنی گۆکردنی Agaluadka [ilo] بێژە نەکراو
 • agparbeng تۆمارکردنی گۆکردنی agparbeng [ilo] بێژە نەکراو
 • apag-ukrad تۆمارکردنی گۆکردنی apag-ukrad [ilo] بێژە نەکراو
 • babawyem تۆمارکردنی گۆکردنی babawyem [ilo] بێژە نەکراو
 • binukbukudam تۆمارکردنی گۆکردنی binukbukudam [ilo] بێژە نەکراو
 • danasem تۆمارکردنی گۆکردنی danasem [ilo] بێژە نەکراو
 • dipay تۆمارکردنی گۆکردنی dipay [ilo] بێژە نەکراو
 • emmam تۆمارکردنی گۆکردنی emmam [ilo] بێژە نەکراو
 • i ngarud تۆمارکردنی گۆکردنی i ngarud [ilo] بێژە نەکراو
 • ilukatmo تۆمارکردنی گۆکردنی ilukatmo [ilo] بێژە نەکراو
 • inkanto تۆمارکردنی گۆکردنی inkanto [ilo] بێژە نەکراو
 • kaasian تۆمارکردنی گۆکردنی kaasian [ilo] بێژە نەکراو
 • kaingas تۆمارکردنی گۆکردنی kaingas [ilo] بێژە نەکراو
 • kayattay تۆمارکردنی گۆکردنی kayattay [ilo] بێژە نەکراو
 • kitaem تۆمارکردنی گۆکردنی kitaem [ilo] بێژە نەکراو
 • Liwliwada تۆمارکردنی گۆکردنی Liwliwada [ilo] بێژە نەکراو
 • makabiag تۆمارکردنی گۆکردنی makabiag [ilo] بێژە نەکراو
 • maluto تۆمارکردنی گۆکردنی maluto [ilo] بێژە نەکراو
 • mayaw-awan تۆمارکردنی گۆکردنی mayaw-awan [ilo] بێژە نەکراو
 • nagalis تۆمارکردنی گۆکردنی nagalis [ilo] بێژە نەکراو
 • nagsina تۆمارکردنی گۆکردنی nagsina [ilo] بێژە نەکراو
 • nangato تۆمارکردنی گۆکردنی nangato [ilo] بێژە نەکراو
 • napintaska تۆمارکردنی گۆکردنی napintaska [ilo] بێژە نەکراو
 • ngarud تۆمارکردنی گۆکردنی ngarud [ilo] بێژە نەکراو
 • paginbagan تۆمارکردنی گۆکردنی paginbagan [ilo] بێژە نەکراو
 • pangulkuloten تۆمارکردنی گۆکردنی pangulkuloten [ilo] بێژە نەکراو
 • patuluyan تۆمارکردنی گۆکردنی patuluyan [ilo] بێژە نەکراو
 • raniagmo تۆمارکردنی گۆکردنی raniagmo [ilo] بێژە نەکراو
 • sansanen تۆمارکردنی گۆکردنی sansanen [ilo] بێژە نەکراو
 • sidaen تۆمارکردنی گۆکردنی sidaen [ilo] بێژە نەکراو
 • sinang-sangdo تۆمارکردنی گۆکردنی sinang-sangdo [ilo] بێژە نەکراو
 • tatangmo تۆمارکردنی گۆکردنی tatangmo [ilo] بێژە نەکراو
 • tuppol تۆمارکردنی گۆکردنی tuppol [ilo] بێژە نەکراو
 • wenno تۆمارکردنی گۆکردنی wenno [ilo] بێژە نەکراو
 • 'toy تۆمارکردنی گۆکردنی 'toy [ilo] بێژە نەکراو