بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

بۆ بێژە کردنی وشەگەلی بێژەنەکراو لە زمانی دایکی خۆتان یارمەتیمان بدەن.

 • κηλῖδας تۆمارکردنی گۆکردنی κηλῖδας [grc]
 • 大高生 تۆمارکردنی گۆکردنی 大高生 [ja]
 • κηλῖδα تۆمارکردنی گۆکردنی κηλῖδα [grc]
 • κηλίδων تۆمارکردنی گۆکردنی κηλίδων [grc]
 • κηλῖσιν تۆمارکردنی گۆکردنی κηλῖσιν [grc]
 • κηλῖδι تۆمارکردنی گۆکردنی κηλῖδι [grc]
 • κηλῖδες تۆمارکردنی گۆکردنی κηλῖδες [grc]
 • κηλῖσι تۆمارکردنی گۆکردنی κηλῖσι [grc]
 • κηλίς تۆمارکردنی گۆکردنی κηλίς [grc]
 • utvidet تۆمارکردنی گۆکردنی utvidet [no]
 • 映画鑑賞券 تۆمارکردنی گۆکردنی 映画鑑賞券 [ja]
 • masywne تۆمارکردنی گۆکردنی masywne [pl]
 • policyjnym تۆمارکردنی گۆکردنی policyjnym [pl]
 • stołów تۆمارکردنی گۆکردنی stołów [pl]
 • nastolatków تۆمارکردنی گۆکردنی nastolatków [pl]
 • zastawionych تۆمارکردنی گۆکردنی zastawionych [pl]
 • schwytani تۆمارکردنی گۆکردنی schwytani [pl]
 • policję تۆمارکردنی گۆکردنی policję [pl]
 • کفش‌های پاشنه‌تخت تۆمارکردنی گۆکردنی کفش‌های پاشنه‌تخت [fa]
 • καταπετάσμασιν تۆمارکردنی گۆکردنی καταπετάσμασιν [grc]
 • καταπετάσματι تۆمارکردنی گۆکردنی καταπετάσματι [grc]
 • καταπετάσματα تۆمارکردنی گۆکردنی καταπετάσματα [grc]
 • καταπετάσμασι تۆمارکردنی گۆکردنی καταπετάσμασι [grc]
 • καταπετασμάτων تۆمارکردنی گۆکردنی καταπετασμάτων [grc]
 • καταπεσημάτων تۆمارکردنی گۆکردنی καταπεσημάτων [grc]
 • καταπεσήμασιν تۆمارکردنی گۆکردنی καταπεσήμασιν [grc]
 • καταπεσήμασι تۆمارکردنی گۆکردنی καταπεσήμασι [grc]
 • καταπεττούσας تۆمارکردنی گۆکردنی καταπεττούσας [grc]
 • καταπεττούσαις تۆمارکردنی گۆکردنی καταπεττούσαις [grc]
 • τάς καταπεσσούσας تۆمارکردنی گۆکردنی τάς καταπεσσούσας [grc]
 • καταπέσσουσα تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέσσουσα [grc]
 • καταπέττουσαν تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέττουσαν [grc]
 • καταπεττούσης تۆمارکردنی گۆکردنی καταπεττούσης [grc]
 • καταπεσσούσῃ تۆمارکردنی گۆکردنی καταπεσσούσῃ [grc]
 • καταπεττούσῃ تۆمارکردنی گۆکردنی καταπεττούσῃ [grc]
 • καταπεσσούσης تۆمارکردنی گۆکردنی καταπεσσούσης [grc]
 • καταπέσσουσαν تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέσσουσαν [grc]
 • καταπέττουσα تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέττουσα [grc]
 • καταπέσσουσαι تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέσσουσαι [grc]
 • בָּרוּך אַתָּה ה׳ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶך הָעוֹ تۆمارکردنی گۆکردنی בָּרוּך אַתָּה ה׳ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶך הָעוֹ [he]
 • 同製品 تۆمارکردنی گۆکردنی 同製品 [ja]
 • καταπέττοντας تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέττοντας [grc]
 • καταπέσσοντας تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέσσοντας [grc]
 • καταπέττοντες تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέττοντες [grc]
 • καταπέττοντι تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέττοντι [grc]
 • καταπέττοντος تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέττοντος [grc]
 • καταπέττων تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέττων [grc]
 • καταπέσσων تۆمارکردنی گۆکردنی καταπέσσων [grc]
 • orle gniazdo تۆمارکردنی گۆکردنی orle gniazdo [pl]
 • po orle تۆمارکردنی گۆکردنی po orle [pl]