هاوپۆل:

Iloco song

ڕاستاندنی Iloco song گۆکردنەکان

 • Lila Kikay تۆمارکردنی گۆکردنی Lila Kikay [ilo] بێژە نەکراو
 • Liwliwada تۆمارکردنی گۆکردنی Liwliwada [ilo] بێژە نەکراو
 • Liwliwadaka تۆمارکردنی گۆکردنی Liwliwadaka [ilo] بێژە نەکراو
 • liwliwak تۆمارکردنی گۆکردنی liwliwak [ilo] بێژە نەکراو
 • lubongko تۆمارکردنی گۆکردنی lubongko [ilo] بێژە نەکراو
 • lumabbaga تۆمارکردنی گۆکردنی lumabbaga [ilo] بێژە نەکراو
 • lumaingka تۆمارکردنی گۆکردنی lumaingka [ilo] بێژە نەکراو
 • mabuybuyak تۆمارکردنی گۆکردنی mabuybuyak [ilo] بێژە نەکراو
 • magmagna تۆمارکردنی گۆکردنی magmagna [ilo] بێژە نەکراو
 • Magustuan تۆمارکردنی گۆکردنی Magustuan [ilo] بێژە نەکراو
 • maidasay تۆمارکردنی گۆکردنی maidasay [ilo] بێژە نەکراو
 • mailaok تۆمارکردنی گۆکردنی mailaok [ilo] بێژە نەکراو
 • mailibay تۆمارکردنی گۆکردنی mailibay [ilo] بێژە نەکراو
 • maimasmonto تۆمارکردنی گۆکردنی maimasmonto [ilo] بێژە نەکراو
 • maipapasmo تۆمارکردنی گۆکردنی maipapasmo [ilo] بێژە نەکراو
 • makabiag تۆمارکردنی گۆکردنی makabiag [ilo] بێژە نەکراو
 • Makaited تۆمارکردنی گۆکردنی Makaited [ilo] بێژە نەکراو
 • makapidot تۆمارکردنی گۆکردنی makapidot [ilo] بێژە نەکراو
 • makasubkar تۆمارکردنی گۆکردنی makasubkar [ilo] بێژە نەکراو
 • makaturog تۆمارکردنی گۆکردنی makaturog [ilo] بێژە نەکراو
 • maladaga تۆمارکردنی گۆکردنی maladaga [ilo] بێژە نەکراو
 • malem تۆمارکردنی گۆکردنی malem [ilo] بێژە نەکراو
 • maluto تۆمارکردنی گۆکردنی maluto [ilo] بێژە نەکراو
 • mangmangted تۆمارکردنی گۆکردنی mangmangted [ilo] بێژە نەکراو
 • manlaeng تۆمارکردنی گۆکردنی manlaeng [ilo] بێژە نەکراو
 • mapan تۆمارکردنی گۆکردنی mapan [ilo] بێژە نەکراو
 • maraniagan تۆمارکردنی گۆکردنی maraniagan [ilo] بێژە نەکراو
 • maregregko تۆمارکردنی گۆکردنی maregregko [ilo] بێژە نەکراو
 • marigrigat تۆمارکردنی گۆکردنی marigrigat [ilo] بێژە نەکراو
 • masursuro تۆمارکردنی گۆکردنی masursuro [ilo] بێژە نەکراو
 • matayakon تۆمارکردنی گۆکردنی matayakon [ilo] بێژە نەکراو
 • matulawan تۆمارکردنی گۆکردنی matulawan [ilo] بێژە نەکراو
 • matumpungan تۆمارکردنی گۆکردنی matumpungan [ilo] بێژە نەکراو
 • maturog تۆمارکردنی گۆکردنی maturog [ilo] بێژە نەکراو
 • maudi تۆمارکردنی گۆکردنی maudi [ilo] بێژە نەکراو
 • mayaw-awan تۆمارکردنی گۆکردنی mayaw-awan [ilo] بێژە نەکراو
 • naalumamay تۆمارکردنی گۆکردنی naalumamay [ilo] بێژە نەکراو
 • nababa تۆمارکردنی گۆکردنی nababa [ilo] بێژە نەکراو
 • Nabaknang تۆمارکردنی گۆکردنی Nabaknang [ilo] بێژە نەکراو
 • nabordaan تۆمارکردنی گۆکردنی nabordaan [ilo] بێژە نەکراو
 • nadawel تۆمارکردنی گۆکردنی nadawel [ilo] بێژە نەکراو
 • nadayag تۆمارکردنی گۆکردنی nadayag [ilo] بێژە نەکراو
 • nagalis تۆمارکردنی گۆکردنی nagalis [ilo] بێژە نەکراو
 • naganko تۆمارکردنی گۆکردنی naganko [ilo] بێژە نەکراو
 • nagdissu تۆمارکردنی گۆکردنی nagdissu [ilo] بێژە نەکراو
 • nagimas تۆمارکردنی گۆکردنی nagimas [ilo] بێژە نەکراو
 • nagmarka تۆمارکردنی گۆکردنی nagmarka [ilo] بێژە نەکراو
 • Nagmulaak تۆمارکردنی گۆکردنی Nagmulaak [ilo] بێژە نەکراو
 • nagsaway تۆمارکردنی گۆکردنی nagsaway [ilo] بێژە نەکراو
 • nagsina تۆمارکردنی گۆکردنی nagsina [ilo] بێژە نەکراو
 • nagsisina تۆمارکردنی گۆکردنی nagsisina [ilo] بێژە نەکراو
 • nagukrad تۆمارکردنی گۆکردنی nagukrad [ilo] بێژە نەکراو
 • naimas تۆمارکردنی گۆکردنی naimas [ilo] بێژە نەکراو
 • nakaitangpakan تۆمارکردنی گۆکردنی nakaitangpakan [ilo] بێژە نەکراو
 • namarkaan تۆمارکردنی گۆکردنی namarkaan [ilo] بێژە نەکراو
 • nananam تۆمارکردنی گۆکردنی nananam [ilo] بێژە نەکراو
 • nanangmo تۆمارکردنی گۆکردنی nanangmo [ilo] بێژە نەکراو
 • nangato تۆمارکردنی گۆکردنی nangato [ilo] بێژە نەکراو
 • Nanglaylay تۆمارکردنی گۆکردنی Nanglaylay [ilo] بێژە نەکراو
 • nanglipaten تۆمارکردنی گۆکردنی nanglipaten [ilo] بێژە نەکراو
 • nangnangruna تۆمارکردنی گۆکردنی nangnangruna [ilo] بێژە نەکراو
 • nanumo تۆمارکردنی گۆکردنی nanumo [ilo] بێژە نەکراو
 • napalangguadka تۆمارکردنی گۆکردنی napalangguadka [ilo] بێژە نەکراو
 • napintas تۆمارکردنی گۆکردنی napintas [ilo] بێژە نەکراو
 • napintaska تۆمارکردنی گۆکردنی napintaska [ilo] بێژە نەکراو
 • napusaksak تۆمارکردنی گۆکردنی napusaksak [ilo] بێژە نەکراو
 • naraniag تۆمارکردنی گۆکردنی naraniag [ilo] بێژە نەکراو
 • naregreg تۆمارکردنی گۆکردنی naregreg [ilo] بێژە نەکراو
 • nasaem تۆمارکردنی گۆکردنی nasaem [ilo] بێژە نەکراو
 • nasamsam-it تۆمارکردنی گۆکردنی nasamsam-it [ilo] بێژە نەکراو
 • nasipnget تۆمارکردنی گۆکردنی nasipnget [ilo] بێژە نەکراو
 • nasudi تۆمارکردنی گۆکردنی nasudi [ilo] بێژە نەکراو
 • Nateng تۆمارکردنی گۆکردنی Nateng [ilo] بێژە نەکراو
 • naumagen تۆمارکردنی گۆکردنی naumagen [ilo] بێژە نەکراو
 • naut-ut تۆمارکردنی گۆکردنی naut-ut [ilo] بێژە نەکراو
 • nga'gsasarita تۆمارکردنی گۆکردنی nga'gsasarita [ilo] بێژە نەکراو
 • ngalngalen تۆمارکردنی گۆکردنی ngalngalen [ilo] بێژە نەکراو
 • ngarud تۆمارکردنی گۆکردنی ngarud [ilo] بێژە نەکراو
 • ngatan تۆمارکردنی گۆکردنی ngatan [ilo] بێژە نەکراو
 • Ngem تۆمارکردنی گۆکردنی Ngem [ilo] بێژە نەکراو
 • ngipen تۆمارکردنی گۆکردنی ngipen [ilo | pag] بێژە نەکراو
 • pagammuanen تۆمارکردنی گۆکردنی pagammuanen [ilo] بێژە نەکراو
 • pagay-ayamak تۆمارکردنی گۆکردنی pagay-ayamak [ilo] بێژە نەکراو
 • Pagdayawandaka تۆمارکردنی گۆکردنی Pagdayawandaka [ilo] بێژە نەکراو
 • pagdissuan تۆمارکردنی گۆکردنی pagdissuan [ilo] بێژە نەکراو
 • paginbagan تۆمارکردنی گۆکردنی paginbagan [ilo] بێژە نەکراو
 • pagraeman تۆمارکردنی گۆکردنی pagraeman [ilo] بێژە نەکراو
 • palasbangem تۆمارکردنی گۆکردنی palasbangem [ilo] بێژە نەکراو
 • panawam تۆمارکردنی گۆکردنی panawam [ilo] بێژە نەکراو
 • panggep تۆمارکردنی گۆکردنی panggep [ilo] بێژە نەکراو
 • panggepmo تۆمارکردنی گۆکردنی panggepmo [ilo] بێژە نەکراو
 • pangulkuloten تۆمارکردنی گۆکردنی pangulkuloten [ilo] بێژە نەکراو
 • panio تۆمارکردنی گۆکردنی panio [ilo | rap] بێژە نەکراو
 • paniok تۆمارکردنی گۆکردنی paniok [ilo] بێژە نەکراو
 • pannaranay تۆمارکردنی گۆکردنی pannaranay [ilo] بێژە نەکراو
 • papanam تۆمارکردنی گۆکردنی papanam [ilo] بێژە نەکراو
 • patiennak تۆمارکردنی گۆکردنی patiennak [ilo] بێژە نەکراو
 • patuluyan تۆمارکردنی گۆکردنی patuluyan [ilo] بێژە نەکراو
 • piduten تۆمارکردنی گۆکردنی piduten [ilo] بێژە نەکراو
 • pingping تۆمارکردنی گۆکردنی pingping [ilo] بێژە نەکراو