پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/09/2017 näsdukarna [sv] näsdukarna گۆکردنی 2 دەنگی
02/09/2017 torkad [sv] torkad گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2017 accelerationer [sv] accelerationer گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2017 problemområde [sv] problemområde گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2017 regnskyar [sv] regnskyar گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2017 akvariet [sv] akvariet گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2017 språkligt [sv] språkligt گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2017 brandfarliga [sv] brandfarliga گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2017 lärarassistent [sv] lärarassistent گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2017 ambassadörer [sv] ambassadörer گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2017 prickfri [sv] prickfri گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2017 räkneövning [sv] räkneövning گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 klibbigt [sv] klibbigt گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 subjektspronomen [sv] subjektspronomen گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 hej! [sv] hej! گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2016 brunast [sv] brunast گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2016 brunröda [sv] brunröda گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2016 brunalg [sv] brunalg گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2016 aktstycket [sv] aktstycket گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2016 brunrosten [sv] brunrosten گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2016 tonbruket [sv] tonbruket گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2016 brunbjörnar [sv] brunbjörnar گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2016 bojkotta [sv] bojkotta گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2016 gäck [sv] gäck گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2016 helst inte [sv] helst inte گۆکردنی 0 دەنگی
26/04/2016 i går [sv] i går گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2015 reklamering [sv] reklamering گۆکردنی 1 دەنگی
21/11/2015 reklamspråk [sv] reklamspråk گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2015 reklamtavla [sv] reklamtavla گۆکردنی 0 دەنگی
21/11/2015 reklamskylten [sv] reklamskylten گۆکردنی 0 دەنگی