هاوپۆل:

yiddish

ڕاستاندنی yiddish گۆکردنەکان

 • rugelach گۆکردنی rugelach [he]
 • schmutz گۆکردنی schmutz [de]
 • shtetl گۆکردنی shtetl [yi]
 • די گۆکردنی די [he]
 • tate گۆکردنی tate [en]
 • latkes گۆکردنی latkes [en]
 • latke گۆکردنی latke [en]
 • gribenes گۆکردنی gribenes [yi]
 • schtick گۆکردنی schtick [en]
 • dybbuk گۆکردنی dybbuk [yi]
 • schlemiel گۆکردنی schlemiel [en]
 • blintzes گۆکردنی blintzes [en]
 • goy گۆکردنی goy [yi]
 • zog گۆکردنی zog [de]
 • meshuggah گۆکردنی meshuggah [en]
 • parad گۆکردنی parad [sv]
 • זיי گۆکردنی זיי [yi]
 • seyfer گۆکردنی seyfer [de]
 • Yiddish Cup گۆکردنی Yiddish Cup [en]
 • bialy گۆکردنی bialy [yi]
 • shul گۆکردنی shul [yi]
 • zogt گۆکردنی zogt [yi]
 • nudniks گۆکردنی nudniks [en]
 • Lokschenkugel گۆکردنی Lokschenkugel [de]
 • Kibitzing گۆکردنی Kibitzing [en]
 • איר گۆکردنی איר [yi]
 • shadkhen / shadkhan گۆکردنی shadkhen / shadkhan [yi]
 • schmaltz گۆکردنی schmaltz [en]
 • Schönlanker گۆکردنی Schönlanker [de]
 • schmatta گۆکردنی schmatta [en]
 • pilke گۆکردنی pilke [fi]
 • schlock گۆکردنی schlock [en]
 • קלל گۆکردنی קלל [he]
 • Itsik Manger گۆکردنی Itsik Manger [yi]
 • Kadya Molodowsky گۆکردنی Kadya Molodowsky [en]
 • schtuck گۆکردنی schtuck [en]
 • shicker گۆکردنی shicker [en]
 • יהן گۆکردنی יהן [he]
 • Amoretz تۆمارکردنی گۆکردنی Amoretz [he] بێژە نەکراو
 • Scheinlanker تۆمارکردنی گۆکردنی Scheinlanker [yi] بێژە نەکراو
 • Molly Picon تۆمارکردنی گۆکردنی Molly Picon [en] بێژە نەکراو
 • קאלאל تۆمارکردنی گۆکردنی קאלאל [he] بێژە نەکراو
 • קאלעל تۆمارکردنی گۆکردنی קאלעל [he] بێژە نەکراو
 • קעלאל تۆمارکردنی گۆکردنی קעלאל [he] بێژە نەکراو
 • קעלל تۆمارکردنی گۆکردنی קעלל [he] بێژە نەکراو