هاوپۆل:

unit

ڕاستاندنی unit گۆکردنەکان

 • hand گۆکردنی hand [en]
 • mole گۆکردنی mole [en]
 • gene گۆکردنی gene [en]
 • kilometre گۆکردنی kilometre [en]
 • barn گۆکردنی barn [en]
 • gigabyte گۆکردنی gigabyte [en]
 • lux گۆکردنی lux [la]
 • hands گۆکردنی hands [en]
 • mach گۆکردنی mach [de]
 • acre گۆکردنی acre [en]
 • kilometres گۆکردنی kilometres [en]
 • Quart گۆکردنی Quart [fr]
 • metre گۆکردنی metre [en]
 • Morgan گۆکردنی Morgan [en]
 • ampere گۆکردنی ampere [en]
 • gallon گۆکردنی gallon [en]
 • genes گۆکردنی genes [en]
 • centimetre گۆکردنی centimetre [en]
 • quintal گۆکردنی quintal [es]
 • forint گۆکردنی forint [hu]
 • gauss گۆکردنی gauss [de]
 • Newton گۆکردنی Newton [en]
 • Amper گۆکردنی Amper [tt]
 • metres گۆکردنی metres [en]
 • Hertz گۆکردنی Hertz [en]
 • millimetre گۆکردنی millimetre [en]
 • stat گۆکردنی stat [en]
 • Becquerel گۆکردنی Becquerel [fr]
 • lumen گۆکردنی lumen [en]
 • erg گۆکردنی erg [vls]
 • gal گۆکردنی gal [en]
 • separate (adj) گۆکردنی separate (adj) [en]
 • lbs. گۆکردنی lbs. [en]
 • legion گۆکردنی legion [en]
 • centimetres گۆکردنی centimetres [en]
 • gigabit گۆکردنی gigabit [en]
 • spies گۆکردنی spies [nl]
 • GB (storage) گۆکردنی GB (storage) [en]
 • poise گۆکردنی poise [en]
 • Ohm گۆکردنی Ohm [de]
 • ster گۆکردنی ster [de]
 • dioptre گۆکردنی dioptre [en]
 • baud گۆکردنی baud [cs]
 • denier گۆکردنی denier [fr]
 • radiant گۆکردنی radiant [en]
 • Curie گۆکردنی Curie [fr]
 • hundredweight گۆکردنی hundredweight [en]
 • dioptrie گۆکردنی dioptrie [fr]
 • millilitre گۆکردنی millilitre [fr]
 • Graphemes گۆکردنی Graphemes [en]
 • exbibit گۆکردنی exbibit [en]
 • radian گۆکردنی radian [en]
 • dyne گۆکردنی dyne [da]
 • separates (verb) گۆکردنی separates (verb) [en]
 • °C گۆکردنی °C [fr]
 • Phanes گۆکردنی Phanes [en]
 • mebibyte گۆکردنی mebibyte [en]
 • année-lumière گۆکردنی année-lumière [fr]
 • Scheffel گۆکردنی Scheffel [de]
 • mebibit گۆکردنی mebibit [en]
 • parsec گۆکردنی parsec [en]
 • pebibit گۆکردنی pebibit [en]
 • יחידה گۆکردنی יחידה [he]
 • barye گۆکردنی barye [cs]
 • kibibit گۆکردنی kibibit [en]
 • kubikmeter گۆکردنی kubikmeter [de]
 • cubit گۆکردنی cubit [en]
 • gibibit گۆکردنی gibibit [en]
 • hektoliter گۆکردنی hektoliter [de]
 • Fuder گۆکردنی Fuder [de]
 • tebibit گۆکردنی tebibit [en]
 • gibibyte گۆکردنی gibibyte [en]
 • gon گۆکردنی gon [vi]
 • centiliter گۆکردنی centiliter [nl]
 • Werst گۆکردنی Werst [de]
 • cental گۆکردنی cental [en]
 • chronon گۆکردنی chronon [en]
 • Zentner گۆکردنی Zentner [de]
 • half-crown گۆکردنی half-crown [en]
 • Klafter گۆکردنی Klafter [de]
 • Sv. گۆکردنی Sv. [ja]
 • butut گۆکردنی butut [en]
 • Kubikfuß گۆکردنی Kubikfuß [de]
 • Seemeile گۆکردنی Seemeile [de]
 • grapheme گۆکردنی grapheme [en]
 • bálkur گۆکردنی bálkur [is]
 • tebibyte گۆکردنی tebibyte [en]
 • exbibyte گۆکردنی exbibyte [en]
 • yobibit گۆکردنی yobibit [en]
 • Doppelzentner گۆکردنی Doppelzentner [de]
 • décibel گۆکردنی décibel [fr]
 • solar radius گۆکردنی solar radius [en]
 • Bq. گۆکردنی Bq. [ja]
 • bannerman گۆکردنی bannerman [en]
 • decatherm گۆکردنی decatherm [en]
 • chronozone گۆکردنی chronozone [en]
 • Kreisschwarm گۆکردنی Kreisschwarm [de]
 • Panzerjagdkommando گۆکردنی Panzerjagdkommando [de]
 • Einzelschwarm گۆکردنی Einzelschwarm [de]
 • Volkssturmbataillon گۆکردنی Volkssturmbataillon [de]