هاوپۆل:

tibet

ڕاستاندنی tibet گۆکردنەکان

 • Himalayas گۆکردنی Himalayas [en]
 • Tibet گۆکردنی Tibet [pt]
 • Lhasa گۆکردنی Lhasa [en]
 • Dalai Lama گۆکردنی Dalai Lama [bo]
 • 藏獨 گۆکردنی 藏獨 [yue]
 • 西蔵自治区 گۆکردنی 西蔵自治区 [ja]
 • Potala گۆکردنی Potala [it]
 • Lamaism گۆکردنی Lamaism [en]
 • チベット自治区 گۆکردنی チベット自治区 [ja]
 • བོད་ཡུལ། گۆکردنی བོད་ཡུལ། [bo]
 • Shannan گۆکردنی Shannan [en]
 • Chörten گۆکردنی Chörten [de]
 • 圖博 گۆکردنی 圖博 [zh]
 • ཆུ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཆུ་ [bo] بێژە نەکراو
 • མེ་ تۆمارکردنی گۆکردنی མེ་ [bo] بێژە نەکراو
 • རྨ་ تۆمارکردنی گۆکردنی རྨ་ [bo] بێژە نەکراو
 • ཉ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཉ་ [bo] بێژە نەکراو
 • ཚྭ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཚྭ་ [bo] بێژە نەکراو
 • རྩ་ تۆمارکردنی گۆکردنی རྩ་ [bo] بێژە نەکراو
 • ཉྭ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཉྭ་ [bo] بێژە نەکراو
 • ཛ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཛ་ [bo] بێژە نەکراو
 • རི་ تۆمارکردنی گۆکردنی རི་ [bo] بێژە نەکراو
 • དེ་ تۆمارکردنی گۆکردنی དེ་ [bo] بێژە نەکراو
 • ཞོ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཞོ་ [bo] بێژە نەکراو
 • ལ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ལ་ [bo] بێژە نەکراو
 • ནང་ تۆمارکردنی گۆکردنی ནང་ [bo] بێژە نەکراو
 • ཡ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཡ་ [bo] بێژە نەکراو
 • ཤ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཤ་ [bo] بێژە نەکراو
 • བྱ་ تۆمارکردنی گۆکردنی བྱ་ [bo] بێژە نەکراو
 • ཡར་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཡར་ [bo] بێژە نەکراو
 • ས་ تۆمارکردنی گۆکردنی ས་ [bo] بێژە نەکراو
 • ངས་ تۆمارکردنی گۆکردنی ངས་ [bo] بێژە نەکراو
 • བུ་ تۆمارکردنی گۆکردنی བུ་ [bo] بێژە نەکراو
 • ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོ་ [ne] بێژە نەکراو
 • ཆ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཆ་ [bo] بێژە نەکراو
 • རྟ་ تۆمارکردنی گۆکردنی རྟ་ [bo] بێژە نەکراو