هاوپۆل:

stomach

ڕاستاندنی stomach گۆکردنەکان

 • stomach گۆکردنی stomach [en]
 • Magi گۆکردنی Magi [en]
 • sisu گۆکردنی sisu [fi]
 • venter گۆکردنی venter [nl]
 • شکم گۆکردنی شکم [fa]
 • linea alba گۆکردنی linea alba [en]
 • tum گۆکردنی tum [la]
 • gastroscopy گۆکردنی gastroscopy [en]
 • reticulum گۆکردنی reticulum [nl]
 • стомах گۆکردنی стомах [bg]
 • villi گۆکردنی villi [fi]
 • craw گۆکردنی craw [en]
 • tripe گۆکردنی tripe [en]
 • ciki گۆکردنی ciki [hu]
 • পেট گۆکردنی পেট [bn]
 • nadkwasota گۆکردنی nadkwasota [pl]
 • bebech گۆکردنی bebech [pl]
 • thezí گۆکردنی thezí [lkt]
 • brzuszna گۆکردنی brzuszna [pl]
 • eruct گۆکردنی eruct [en]
 • בטן گۆکردنی בטן [he]
 • z pustym brzuchem گۆکردنی z pustym brzuchem [pl]
 • clapotement گۆکردنی clapotement [fr]
 • matay گۆکردنی matay [cr]
 • קיבה گۆکردنی קיבה [he]
 • mammillated گۆکردنی mammillated [en]
 • Menetrier's disease گۆکردنی Menetrier's disease [en]
 • איצטומכה گۆکردنی איצטומכה [he]
 • brenti گۆکردنی brenti [sc]
 • myenteron گۆکردنی myenteron [en]
 • kałdun گۆکردنی kałdun [pl]
 • אסטומכה گۆکردنی אסטומכה [he]
 • William Beaumont گۆکردنی William Beaumont [en]
 • gastrotomy گۆکردنی gastrotomy [en]
 • cardia گۆکردنی cardia [it]
 • abdominus گۆکردنی abdominus [en]
 • omasum گۆکردنی omasum [en]
 • öpü گۆکردنی öpü [haw]
 • بد ہضمی گۆکردنی بد ہضمی [ur]
 • rumens گۆکردنی rumens [en]
 • brjuch تۆمارکردنی گۆکردنی brjuch [hsb] بێژە نەکراو
 • aqajak تۆمارکردنی گۆکردنی aqajak [kl] بێژە نەکراو