هاوپۆل:

sand

ڕاستاندنی sand گۆکردنەکان

 • sand گۆکردنی sand [en]
 • arena گۆکردنی arena [es]
 • quicksand گۆکردنی quicksand [en]
 • رمل گۆکردنی رمل [ar]
 • sabbia گۆکردنی sabbia [it]
 • Unai گۆکردنی Unai [eu]
 • piasek گۆکردنی piasek [pl]
 • חול گۆکردنی חול [he]
 • Kisa گۆکردنی Kisa [sv]
 • sabia گۆکردنی sabia [pt]
 • رمال گۆکردنی رمال [ar]
 • αμμότοπος گۆکردنی αμμότοπος [el]
 • الجمال گۆکردنی الجمال [ar]
 • tewas گۆکردنی tewas [ind]
 • Wasaga Beach گۆکردنی Wasaga Beach [en]
 • Changarawe گۆکردنی Changarawe [sw]
 • sabla گۆکردنی sabla [oc]
 • αλμυρίκι گۆکردنی αλμυρίκι [el]
 • αμμούδα گۆکردنی αμμούδα [el]
 • άμμος گۆکردنی άμμος [el]
 • zandj گۆکردنی zandj [li]
 • mbu گۆکردنی mbu [sw]
 • ریت گۆکردنی ریت [ur]
 • Francueil گۆکردنی Francueil [fr]
 • föveny گۆکردنی föveny [hu]
 • omusenyu تۆمارکردنی گۆکردنی omusenyu [lg] بێژە نەکراو
 • tewes تۆمارکردنی گۆکردنی tewes [kw] بێژە نەکراو
 • tiyu تۆمارکردنی گۆکردنی tiyu [qu | trv] بێژە نەکراو
 • mchenga تۆمارکردنی گۆکردنی mchenga [ny] بێژە نەکراو
 • kuyüm تۆمارکردنی گۆکردنی kuyüm [arn] بێژە نەکراو
 • kisekele تۆمارکردنی گۆکردنی kisekele [kmb] بێژە نەکراو
 • isidibi تۆمارکردنی گۆکردنی isidibi [xh] بێژە نەکراو