هاوپۆل:

Numbers

ڕاستاندنی Numbers گۆکردنەکان

 • diez گۆکردنی diez [es]
 • cero گۆکردنی cero [es]
 • tres گۆکردنی tres [es]
 • seis گۆکردنی seis [es]
 • treinta گۆکردنی treinta [es]
 • uno گۆکردنی uno [es]
 • veinte گۆکردنی veinte [es]
 • 30 گۆکردنی 30 [en]
 • nueve گۆکردنی nueve [es]
 • cinco گۆکردنی cinco [es]
 • doce گۆکردنی doce [es]
 • ocho گۆکردنی ocho [es]
 • 12 گۆکردنی 12 [hy]
 • quince گۆکردنی quince [es]
 • cuatro گۆکردنی cuatro [es]
 • 50 گۆکردنی 50 [tt]
 • catorce گۆکردنی catorce [es]
 • 40 گۆکردنی 40 [en]
 • siete گۆکردنی siete [es]
 • dieciséis گۆکردنی dieciséis [es]
 • diecisiete گۆکردنی diecisiete [es]
 • cincuenta گۆکردنی cincuenta [es]
 • ti گۆکردنی ti [no]
 • 24 گۆکردنی 24 [fr]
 • 27 گۆکردنی 27 [ru]
 • cien گۆکردنی cien [es]
 • noventa گۆکردنی noventa [es]
 • cuarenta y siete گۆکردنی cuarenta y siete [es]
 • 45 گۆکردنی 45 [fr]
 • diecinueve گۆکردنی diecinueve [es]
 • veintidós گۆکردنی veintidós [es]
 • ni گۆکردنی ni [da]
 • 0.5 گۆکردنی 0.5 [en]
 • nove گۆکردنی nove [it]
 • veintisiete گۆکردنی veintisiete [es]
 • 일 گۆکردنی [ko]
 • setenta گۆکردنی setenta [es]
 • veintinueve گۆکردنی veintinueve [es]
 • ochenta گۆکردنی ochenta [es]
 • twee گۆکردنی twee [nl]
 • dieciocho گۆکردنی dieciocho [es]
 • veintiséis گۆکردنی veintiséis [es]
 • veintiuno گۆکردنی veintiuno [es]
 • sesenta گۆکردنی sesenta [es]
 • واحد گۆکردنی واحد [ar]
 • cincuenta y seis گۆکردنی cincuenta y seis [es]
 • cincuenta y dos گۆکردنی cincuenta y dos [es]
 • veinticinco گۆکردنی veinticinco [es]
 • un million گۆکردنی un million [fr]
 • 120 گۆکردنی 120 [en]
 • خمسة گۆکردنی خمسة [ar]
 • trece گۆکردنی trece [es]
 • ⅔ گۆکردنی [da]
 • 47 گۆکردنی 47 [ar]
 • 43 گۆکردنی 43 [fr]
 • veintitrés گۆکردنی veintitrés [es]
 • 37 گۆکردنی 37 [en]
 • cincuenta y uno گۆکردنی cincuenta y uno [es]
 • cuarenta y tres گۆکردنی cuarenta y tres [es]
 • ½ گۆکردنی ½ [en]
 • cincuenta y cinco گۆکردنی cincuenta y cinco [es]
 • cincuenta y tres گۆکردنی cincuenta y tres [es]
 • cuarenta گۆکردنی cuarenta [es]
 • 44 گۆکردنی 44 [fr]
 • 77 گۆکردنی 77 [uz]
 • cincuenta y cuatro گۆکردنی cincuenta y cuatro [es]
 • 38 گۆکردنی 38 [fr]
 • treinta y tres گۆکردنی treinta y tres [es]
 • четырнадцать گۆکردنی четырнадцать [ru]
 • أربعة گۆکردنی أربعة [ar]
 • جوز گۆکردنی جوز [fa]
 • سبعة گۆکردنی سبعة [ar]
 • تسعة گۆکردنی تسعة [ar]
 • 34 گۆکردنی 34 [fr]
 • 48 گۆکردنی 48 [fr]
 • veintiocho گۆکردنی veintiocho [es]
 • Cha گۆکردنی Cha [ss]
 • 39 گۆکردنی 39 [fr]
 • مليون گۆکردنی مليون [ar]
 • 十三 گۆکردنی 十三 [zh]
 • ochenta y uno گۆکردنی ochenta y uno [es]
 • honderd گۆکردنی honderd [nl]
 • 49 گۆکردنی 49 [fr]
 • 46 گۆکردنی 46 [fr]
 • ستة گۆکردنی ستة [ar]
 • عشرة گۆکردنی عشرة [ar]
 • SATA گۆکردنی SATA [fi]
 • Knudsen گۆکردنی Knudsen [da]
 • sytten گۆکردنی sytten [da]
 • אחת گۆکردنی אחת [he]
 • ochenta y tres گۆکردنی ochenta y tres [es]
 • kats گۆکردنی kats [nl]
 • one millionth گۆکردنی one millionth [en]
 • treinta y cinco گۆکردنی treinta y cinco [es]
 • setenta y uno گۆکردنی setenta y uno [es]
 • cuarenta y dos گۆکردنی cuarenta y dos [es]
 • tayo گۆکردنی tayo [tl]
 • setenta y dos گۆکردنی setenta y dos [es]
 • veinticuatro گۆکردنی veinticuatro [es]
 • treinta y uno گۆکردنی treinta y uno [es]