هاوپۆل:

Manang Biday

ڕاستاندنی Manang Biday گۆکردنەکان

 • Ammon گۆکردنی Ammon [he]
 • bentana گۆکردنی bentana [ceb]
 • Sabong گۆکردنی Sabong [tl]
 • kutsilyo گۆکردنی kutsilyo [tl]
 • sentimiento گۆکردنی sentimiento [es]
 • Manang گۆکردنی Manang [ilo]
 • diay گۆکردنی diay [es]
 • dimo گۆکردنی dimo [es]
 • makapidot تۆمارکردنی گۆکردنی makapidot [ilo] بێژە نەکراو
 • nagmarka تۆمارکردنی گۆکردنی nagmarka [ilo] بێژە نەکراو
 • naganko تۆمارکردنی گۆکردنی naganko [ilo] بێژە نەکراو
 • nabordaan تۆمارکردنی گۆکردنی nabordaan [ilo] بێژە نەکراو
 • nababa تۆمارکردنی گۆکردنی nababa [ilo] بێژە نەکراو
 • matayakon تۆمارکردنی گۆکردنی matayakon [ilo] بێژە نەکراو
 • maregregko تۆمارکردنی گۆکردنی maregregko [ilo] بێژە نەکراو
 • naregreg تۆمارکردنی گۆکردنی naregreg [ilo] بێژە نەکراو
 • maipapasmo تۆمارکردنی گۆکردنی maipapasmo [ilo] بێژە نەکراو
 • lansones تۆمارکردنی گۆکردنی lansones [ilo] بێژە نەکراو
 • laeng تۆمارکردنی گۆکردنی laeng [ilo] بێژە نەکراو
 • nagukrad تۆمارکردنی گۆکردنی nagukrad [ilo] بێژە نەکراو
 • namarkaan تۆمارکردنی گۆکردنی namarkaan [ilo] بێژە نەکراو
 • nangato تۆمارکردنی گۆکردنی nangato [ilo] بێژە نەکراو
 • kitaem تۆمارکردنی گۆکردنی kitaem [ilo] بێژە نەکراو
 • ngarud تۆمارکردنی گۆکردنی ngarud [ilo] بێژە نەکراو
 • pagay-ayamak تۆمارکردنی گۆکردنی pagay-ayamak [ilo] بێژە نەکراو
 • paniok تۆمارکردنی گۆکردنی paniok [ilo] بێژە نەکراو
 • piduten تۆمارکردنی گۆکردنی piduten [ilo] بێژە نەکراو
 • Siasinno تۆمارکردنی گۆکردنی Siasinno [ilo] بێژە نەکراو
 • sinampuso تۆمارکردنی گۆکردنی sinampuso [ilo] بێژە نەکراو
 • sukdalen تۆمارکردنی گۆکردنی sukdalen [ilo] بێژە نەکراو
 • tapno تۆمارکردنی گۆکردنی tapno [ilo] بێژە نەکراو
 • gaw-aten تۆمارکردنی گۆکردنی gaw-aten [ilo] بێژە نەکراو
 • agalakanto تۆمارکردنی گۆکردنی agalakanto [ilo] بێژە نەکراو
 • aglabaslabas تۆمارکردنی گۆکردنی aglabaslabas [ilo] بێژە نەکراو
 • Alaem تۆمارکردنی گۆکردنی Alaem [ilo] بێژە نەکراو
 • balasangak تۆمارکردنی گۆکردنی balasangak [ilo] بێژە نەکراو
 • barukongko تۆمارکردنی گۆکردنی barukongko [ilo] بێژە نەکراو
 • bibinenka تۆمارکردنی گۆکردنی bibinenka [ilo] بێژە نەکراو
 • Biday تۆمارکردنی گۆکردنی Biday [ilo] بێژە نەکراو
 • bunga't تۆمارکردنی گۆکردنی bunga't [ilo] بێژە نەکراو
 • Daytoy تۆمارکردنی گۆکردنی Daytoy [ilo] بێژە نەکراو
 • Denggem تۆمارکردنی گۆکردنی Denggem [ilo] بێژە نەکراو
 • dinak تۆمارکردنی گۆکردنی dinak [ilo] بێژە نەکراو
 • dipay تۆمارکردنی گۆکردنی dipay [ilo] بێژە نەکراو
 • labaslabasam تۆمارکردنی گۆکردنی labaslabasam [ilo] بێژە نەکراو
 • guram تۆمارکردنی گۆکردنی guram [ilo] بێژە نەکراو
 • hardinko تۆمارکردنی گۆکردنی hardinko [ilo] بێژە نەکراو
 • ikalumbabam تۆمارکردنی گۆکردنی ikalumbabam [ilo] بێژە نەکراو
 • ikutannanto تۆمارکردنی گۆکردنی ikutannanto [ilo] بێژە نەکراو
 • ilukatmo تۆمارکردنی گۆکردنی ilukatmo [ilo] بێژە نەکراو
 • inkanto تۆمارکردنی گۆکردنی inkanto [ilo] بێژە نەکراو
 • isublinanto تۆمارکردنی گۆکردنی isublinanto [ilo] بێژە نەکراو
 • kaasian تۆمارکردنی گۆکردنی kaasian [ilo] بێژە نەکراو
 • kaniak تۆمارکردنی گۆکردنی kaniak [ilo] بێژە نەکراو
 • kinayawan تۆمارکردنی گۆکردنی kinayawan [ilo] بێژە نەکراو
 • abriem تۆمارکردنی گۆکردنی abriem [ilo] بێژە نەکراو