هاوپۆل:

liczebnik

ڕاستاندنی liczebnik گۆکردنەکان

 • 1 گۆکردنی
  1 [cs]
 • 5 گۆکردنی
  5 [en]
 • 12 گۆکردنی
  12 [hy]
 • trzy گۆکردنی
  trzy [pl]
 • 40 گۆکردنی
  40 [en]
 • dwadzieścia گۆکردنی
  dwadzieścia [pl]
 • 300 گۆکردنی
  300 [it]
 • cztery گۆکردنی
  cztery [pl]
 • sześć گۆکردنی
  sześć [pl]
 • dwa گۆکردنی
  dwa [pl]
 • xi گۆکردنی
  xi [pt]
 • 1879 گۆکردنی
  1879 [it]
 • osiemnaście گۆکردنی
  osiemnaście [pl]
 • 1894 گۆکردنی
  1894 [en]
 • stu گۆکردنی
  stu [scn]
 • XIX گۆکردنی
  XIX [pl]
 • IX گۆکردنی
  IX [pl]
 • 1 (einn) گۆکردنی
  1 (einn) [is]
 • trochę گۆکردنی
  trochę [pl]
 • XIII گۆکردنی
  XIII [pl]
 • jedno گۆکردنی
  jedno [pl]
 • XII گۆکردنی
  XII [pl]
 • wiele گۆکردنی
  wiele [pl]
 • VII گۆکردنی
  VII [pl]
 • obie گۆکردنی
  obie [pl]
 • obu گۆکردنی
  obu [pl]
 • paręset گۆکردنی
  paręset [pl]
 • wielu گۆکردنی
  wielu [pl]
 • 3 (þrír) گۆکردنی
  3 (þrír) [is]
 • trzysta گۆکردنی
  trzysta [pl]
 • dwu گۆکردنی
  dwu [pl]
 • do pięciorga dzieci گۆکردنی
  do pięciorga dzieci [pl]
 • trzecie گۆکردنی
  trzecie [pl]
 • siódmej گۆکردنی
  siódmej [pl]
 • trzy czwarte گۆکردنی
  trzy czwarte [pl]
 • jednego گۆکردنی
  jednego [pl]
 • dwie گۆکردنی
  dwie [pl]
 • dwaj گۆکردنی
  dwaj [pl]
 • kilku گۆکردنی
  kilku [pl]
 • drugie گۆکردنی
  drugie [pl]
 • siódmą گۆکردنی
  siódmą [pl]
 • niewiele گۆکردنی
  niewiele [pl]
 • tylu گۆکردنی
  tylu [pl]
 • tysięcy گۆکردنی
  tysięcy [pl]
 • pięćdziesięciu گۆکردنی
  pięćdziesięciu [pl]
 • pięciu گۆکردنی
  pięciu [pl]
 • siedmiu گۆکردنی
  siedmiu [pl]
 • czterystu گۆکردنی
  czterystu [pl]
 • ósmego گۆکردنی
  ósmego [pl]
 • siódmego گۆکردنی
  siódmego [pl]
 • kilkorgu گۆکردنی
  kilkorgu [pl]
 • dwójko گۆکردنی
  dwójko [pl]
 • dwiema گۆکردنی
  dwiema [pl]
 • dziewięćdziesięciu گۆکردنی
  dziewięćdziesięciu [pl]
 • dwudziestu گۆکردنی
  dwudziestu [pl]
 • dwojgu گۆکردنی
  dwojgu [pl]
 • tysiąca گۆکردنی
  tysiąca [pl]
 • sześciu گۆکردنی
  sześciu [pl]
 • niewielu گۆکردنی
  niewielu [pl]
 • obydwóm گۆکردنی
  obydwóm [pl]
 • dwustu گۆکردنی
  dwustu [pl]
 • dwadzieściorga گۆکردنی
  dwadzieściorga [pl]
 • trójkę گۆکردنی
  trójkę [pl]
 • жвах تۆمارکردنی گۆکردنی жвах [abq] بێژە نەکراو
 • жвежв تۆمارکردنی گۆکردنی жвежв [abq] بێژە نەکراو
 • жвиз تۆمارکردنی گۆکردنی жвиз [abq] بێژە نەکراو
 • жвипщ تۆمارکردنی گۆکردنی жвипщ [abq] بێژە نەکراو
 • жвиц تۆمارکردنی گۆکردنی жвиц [abq] بێژە نەکراو