هاوپۆل:

liczebnik

ڕاستاندنی liczebnik گۆکردنەکان

 • 1 گۆکردنی 1 [cs]
 • 5 گۆکردنی 5 [ru]
 • 12 گۆکردنی 12 [da]
 • trzy گۆکردنی trzy [pl]
 • 40 گۆکردنی 40 [en]
 • dwadzieścia گۆکردنی dwadzieścia [pl]
 • 300 گۆکردنی 300 [it]
 • cztery گۆکردنی cztery [pl]
 • sześć گۆکردنی sześć [pl]
 • xi گۆکردنی xi [pt]
 • dwa گۆکردنی dwa [pl]
 • osiemnaście گۆکردنی osiemnaście [pl]
 • stu گۆکردنی stu [cs]
 • jedno گۆکردنی jedno [pl]
 • 1 (einn) گۆکردنی 1 (einn) [is]
 • 1894 گۆکردنی 1894 [en]
 • trochę گۆکردنی trochę [pl]
 • wiele گۆکردنی wiele [pl]
 • IX گۆکردنی IX [pl]
 • XIX گۆکردنی XIX [pl]
 • VII گۆکردنی VII [pl]
 • obie گۆکردنی obie [pl]
 • obu گۆکردنی obu [pl]
 • paręset گۆکردنی paręset [pl]
 • dwu گۆکردنی dwu [pl]
 • wielu گۆکردنی wielu [pl]
 • 1879 گۆکردنی 1879 [it]
 • do pięciorga dzieci گۆکردنی do pięciorga dzieci [pl]
 • trzecie گۆکردنی trzecie [pl]
 • XII گۆکردنی XII [pl]
 • trzysta گۆکردنی trzysta [pl]
 • siódmej گۆکردنی siódmej [pl]
 • trzy czwarte گۆکردنی trzy czwarte [pl]
 • jednego گۆکردنی jednego [pl]
 • XIII گۆکردنی XIII [pl]
 • 3 (þrír) گۆکردنی 3 (þrír) [is]
 • dwie گۆکردنی dwie [pl]
 • dwaj گۆکردنی dwaj [pl]
 • kilku گۆکردنی kilku [pl]
 • drugie گۆکردنی drugie [pl]
 • siódmą گۆکردنی siódmą [pl]
 • niewiele گۆکردنی niewiele [pl]
 • tylu گۆکردنی tylu [pl]
 • tysięcy گۆکردنی tysięcy [pl]
 • pięćdziesięciu گۆکردنی pięćdziesięciu [pl]
 • czterystu گۆکردنی czterystu [pl]
 • ósmego گۆکردنی ósmego [pl]
 • kilkorgu گۆکردنی kilkorgu [pl]
 • siedmiu گۆکردنی siedmiu [pl]
 • siódmego گۆکردنی siódmego [pl]
 • pięciu گۆکردنی pięciu [pl]
 • dwójko گۆکردنی dwójko [pl]
 • dwiema گۆکردنی dwiema [pl]
 • dziewięćdziesięciu گۆکردنی dziewięćdziesięciu [pl]
 • dwojgu گۆکردنی dwojgu [pl]
 • niewielu گۆکردنی niewielu [pl]
 • obydwóm گۆکردنی obydwóm [pl]
 • sześciu گۆکردنی sześciu [pl]
 • dwustu گۆکردنی dwustu [pl]
 • dwadzieściorga گۆکردنی dwadzieściorga [pl]
 • tysiąca گۆکردنی tysiąca [pl]
 • trójkę گۆکردنی trójkę [pl]
 • dwudziestu گۆکردنی dwudziestu [pl]
 • жвах تۆمارکردنی گۆکردنی жвах [abq] بێژە نەکراو
 • жвежв تۆمارکردنی گۆکردنی жвежв [abq] بێژە نەکراو
 • жвиз تۆمارکردنی گۆکردنی жвиз [abq] بێژە نەکراو
 • жвипщ تۆمارکردنی گۆکردنی жвипщ [abq] بێژە نەکراو
 • жвиц تۆمارکردنی گۆکردنی жвиц [abq] بێژە نەکراو