هاوپۆل:

letter name

ڕاستاندنی letter name گۆکردنەکان

 • a گۆکردنی a [en]
 • ele گۆکردنی ele [pt]
 • ce گۆکردنی ce [fr]
 • ü گۆکردنی ü [de]
 • ß گۆکردنی ß [de]
 • jota گۆکردنی jota [es]
 • alpha گۆکردنی alpha [en]
 • ĥ گۆکردنی ĥ [eo]
 • ŭ گۆکردنی ŭ [eo]
 • vu گۆکردنی vu [fr]
 • ĝ گۆکردنی ĝ [eo]
 • ŝ گۆکردنی ŝ [eo]
 • Ђ ђ گۆکردنی Ђ ђ [sr]
 • omicron گۆکردنی omicron [en]
 • Î گۆکردنی Î [ro]
 • ĵ گۆکردنی ĵ [eo]
 • gi گۆکردنی gi [no]
 • chi (ち) گۆکردنی chi (ち) [ja]
 • capa گۆکردنی capa [pt]
 • Љ љ گۆکردنی Љ љ [sr]
 • aca گۆکردنی aca [lmo]
 • Ћ ћ گۆکردنی Ћ ћ [sr]
 • Ч ч گۆکردنی Ч ч [sr]
 • eme گۆکردنی eme [eu]
 • ț گۆکردنی ț [ro]
 • ĉ گۆکردنی ĉ [eo]
 • Џ џ گۆکردنی Џ џ [sr]
 • Б б گۆکردنی Б б [sr]
 • אלף گۆکردنی אלף [he]
 • חֵית گۆکردنی חֵית [he]
 • Ж ж گۆکردنی Ж ж [sr]
 • Ј ј گۆکردنی Ј ј [sr]
 • П п گۆکردنی П п [sr]
 • З з گۆکردنی З з [sr]
 • Л л گۆکردنی Л л [sr]
 • У у گۆکردنی У у [sr]
 • Њ њ گۆکردنی Њ њ [sr]
 • erra (nf) گۆکردنی erra (nf) [sro]
 • К к گۆکردنی К к [sr]
 • ema (nf) گۆکردنی ema (nf) [sro]
 • Ц ц گۆکردنی Ц ц [sr]
 • A a گۆکردنی A a [sr]
 • ሒ گۆکردنی [am]
 • scèscia گۆکردنی scèscia [sro]
 • Т т گۆکردنی Т т [sr]
 • Е е گۆکردنی Е е [sr]
 • ti (n.) گۆکردنی ti (n.) [sro]
 • enna (nf) گۆکردنی enna (nf) [sro]
 • Р р گۆکردنی Р р [sr]
 • essa (nf) گۆکردنی essa (nf) [sro]
 • М м گۆکردنی М м [sr]
 • Н н گۆکردنی Н н [sr]
 • efa (nf) گۆکردنی efa (nf) [sro]
 • В в گۆکردنی В в [sr]
 • С с گۆکردنی С с [sr]
 • Х х گۆکردنی Х х [sr]
 • di (nf) گۆکردنی di (nf) [sro]
 • zéta گۆکردنی zéta [cs]
 • О о گۆکردنی О о [sr]
 • ci (n.) گۆکردنی ci (n.) [sro]
 • vu dòpia گۆکردنی vu dòpia [sro]
 • И и گۆکردنی И и [sr]
 • i grega گۆکردنی i grega [sro]
 • ella (nf) گۆکردنی ella (nf) [sro]
 • ሑ گۆکردنی [am]
 • Д д گۆکردنی Д д [sr]
 • cu (nf) گۆکردنی cu (nf) [sro]
 • Г г گۆکردنی Г г [sr]
 • Ф ф گۆکردنی Ф ф [sr]
 • ላ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሖ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሕ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሔ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሓ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሐ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሎ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ል تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሌ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሀ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሊ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሉ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ለ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሆ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ህ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሄ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሃ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሂ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሁ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو