هاوپۆل:

letter

ڕاستاندنی letter گۆکردنەکان

 • a گۆکردنی a [en]
 • i گۆکردنی i [en]
 • Z گۆکردنی Z [en]
 • R گۆکردنی R [de]
 • e گۆکردنی e [fr]
 • beta گۆکردنی beta [en]
 • C گۆکردنی C [en]
 • U گۆکردنی U [fr]
 • V گۆکردنی V [en]
 • ø گۆکردنی ø [da]
 • ä گۆکردنی ä [de]
 • á گۆکردنی á [pt]
 • S گۆکردنی S [en]
 • Thorn گۆکردنی Thorn [en]
 • ç گۆکردنی ç [tr]
 • 手紙 گۆکردنی 手紙 [ja]
 • lambda گۆکردنی lambda [en]
 • aitch گۆکردنی aitch [en]
 • ji گۆکردنی ji [ig]
 • mu گۆکردنی mu [cs]
 • ð گۆکردنی ð [is]
 • gé گۆکردنی [ga]
 • a (alphabet) گۆکردنی a (alphabet) [ga]
 • rho گۆکردنی rho [it]
 • γράμμα گۆکردنی γράμμα [el]
 • xat گۆکردنی xat [ca]
 • א گۆکردنی א [he]
 • בּ گۆکردنی בּ [he]
 • pistill گۆکردنی pistill [sv]
 • adresat گۆکردنی adresat [ro]
 • leta گۆکردنی leta [sv]
 • ཞ گۆکردنی [bo]
 • ב گۆکردنی ב [he]
 • poison pen letter گۆکردنی poison pen letter [en]
 • bokstav گۆکردنی bokstav [sv]
 • ሒ گۆکردنی [am]
 • επιστολή گۆکردنی επιστολή [el]
 • wielmożna گۆکردنی wielmożna [pl]
 • wysyłka گۆکردنی wysyłka [pl]
 • franking گۆکردنی franking [en]
 • litery گۆکردنی litery [pl]
 • ǂxanisi گۆکردنی ǂxanisi [ngh]
 • dờ گۆکردنی dờ [vi]
 • sulat گۆکردنی sulat [tl]
 • littra گۆکردنی littra [scn]
 • מכתב گۆکردنی מכתב [he]
 • děkovný گۆکردنی děkovný [cs]
 • bi (nf) گۆکردنی bi (nf) [sro]
 • Überweisungsschein گۆکردنی Überweisungsschein [de]
 • ჸ گۆکردنی [ka]
 • 書簡 گۆکردنی 書簡 [ja]
 • ჹ گۆکردنی [ka]
 • ჲ گۆکردنی [ka]
 • ჳ گۆکردنی [ka]
 • ჶ گۆکردنی [ka]
 • ሑ گۆکردنی [am]
 • ჷ گۆکردنی [ka]
 • ижица گۆکردنی ижица [ru]
 • konsertii گۆکردنی konsertii [sme]
 • double vé گۆکردنی double vé [fr]
 • স گۆکردنی [bn]
 • List jest miejscami nieczytelny. گۆکردنی List jest miejscami nieczytelny. [pl]
 • رسالة اعتذار گۆکردنی رسالة اعتذار [ar]
 • zède گۆکردنی zède [fr]
 • ሀ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሉ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ଇ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଔ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଙ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଟ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଥ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଭ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ୱ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ሁ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሊ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሓ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ଈ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • କ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଚ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଠ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଦ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ମ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଶ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ሂ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ላ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሔ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ଉ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • କ଼ تۆمارکردنی گۆکردنی କ଼ [or] بێژە نەکراو
 • ଛ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଡ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଧ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଯ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଷ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ሃ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሌ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሕ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ଊ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଖ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଜ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଡ଼ تۆمارکردنی گۆکردنی ଡ଼ [or] بێژە نەکراو