هاوپۆل:

katuday

ڕاستاندنی katuday گۆکردنەکان

 • tuktok گۆکردنی tuktok [tl]
 • tabako گۆکردنی tabako [eo]
 • bantay گۆکردنی bantay [tl]
 • Napan گۆکردنی Napan [es]
 • uggesek تۆمارکردنی گۆکردنی uggesek [ilo] بێژە نەکراو
 • Agaluadka تۆمارکردنی گۆکردنی Agaluadka [ilo] بێژە نەکراو
 • tuktukkolek تۆمارکردنی گۆکردنی tuktukkolek [ilo] بێژە نەکراو
 • sungo تۆمارکردنی گۆکردنی sungo [ilo] بێژە نەکراو
 • Suakonto تۆمارکردنی گۆکردنی Suakonto [ilo] بێژە نەکراو
 • suako تۆمارکردنی گۆکردنی suako [ilo] بێژە نەکراو
 • sinang-sangdo تۆمارکردنی گۆکردنی sinang-sangdo [ilo] بێژە نەکراو
 • sagaysay تۆمارکردنی گۆکردنی sagaysay [ilo] بێژە نەکراو
 • ramay تۆمارکردنی گۆکردنی ramay [ilo] بێژە نەکراو
 • Nagmulaak تۆمارکردنی گۆکردنی Nagmulaak [ilo] بێژە نەکراو
 • nadawel تۆمارکردنی گۆکردنی nadawel [ilo] بێژە نەکراو
 • Lila Kikay تۆمارکردنی گۆکردنی Lila Kikay [ilo] بێژە نەکراو
 • Lelongko تۆمارکردنی گۆکردنی Lelongko [ilo] بێژە نەکراو
 • kinaraykay تۆمارکردنی گۆکردنی kinaraykay [ilo] بێژە نەکراو
 • katuday تۆمارکردنی گۆکردنی katuday [ilo] بێژە نەکراو
 • kannaway تۆمارکردنی گۆکردنی kannaway [ilo] بێژە نەکراو
 • kabalio تۆمارکردنی گۆکردنی kabalio [ilo] بێژە نەکراو
 • aramidek تۆمارکردنی گۆکردنی aramidek [ilo] بێژە نەکراو