هاوپۆل:

kata

ڕاستاندنی kata گۆکردنەکان

 • abdomen گۆکردنی abdomen [en]
 • abdominal گۆکردنی abdominal [en]
 • abisal گۆکردنی abisal [es]
 • abet گۆکردنی abet [en]
 • abakus گۆکردنی abakus [af]
 • abaka گۆکردنی abaka [tl]
 • abrakadabra گۆکردنی abrakadabra [pl]
 • abiogenesis گۆکردنی abiogenesis [en]
 • ablaut گۆکردنی ablaut [de]
 • abrak گۆکردنی abrak [hu]
 • abis گۆکردنی abis [ro]
 • Aboi گۆکردنی Aboi [fr]
 • abar گۆکردنی abar [pt]
 • abrar گۆکردنی abrar [ar]
 • abduktor گۆکردنی abduktor [de]
 • abdul گۆکردنی abdul [pl]
 • abortiva گۆکردنی abortiva [ca]
 • abian گۆکردنی abian [eu]
 • abadiat گۆکردنی abadiat [ca]
 • abortif گۆکردنی abortif [fr]
 • ablepsia گۆکردنی ablepsia [pt]
 • abangan گۆکردنی abangan [tl]
 • abece گۆکردنی abece [tr]
 • aben گۆکردنی aben [ind]
 • abrasi گۆکردنی abrasi [it]
 • Abdu گۆکردنی Abdu [ind]
 • abras گۆکردنی abras [es]
 • abing گۆکردنی abing [ind]
 • aban گۆکردنی aban [ind]
 • abiseka گۆکردنی abiseka [ind]
 • Abau گۆکردنی Abau [ind]
 • abdas گۆکردنی abdas [ind]
 • abadilah گۆکردنی abadilah [ind]
 • abangga گۆکردنی abangga [ind]
 • abduksi گۆکردنی abduksi [ind]
 • abimana گۆکردنی abimana [ind]
 • abiturien گۆکردنی abiturien [ind]
 • abreaksi گۆکردنی abreaksi [ind]
 • abah-abah گۆکردنی abah-abah [ind]
 • ablasi گۆکردنی ablasi [ind]
 • abrek گۆکردنی abrek [ind]
 • abaimana گۆکردنی abaimana [ind]
 • abatoar گۆکردنی abatoar [ind]
 • abreviasi گۆکردنی abreviasi [ind]
 • abiosfer گۆکردنی abiosfer [ind]
 • abaktinal گۆکردنی abaktinal [ind]
 • abiotik گۆکردنی abiotik [ind]
 • ablur گۆکردنی ablur [ind]
 • abnus گۆکردنی abnus [ind]
 • abadiah گۆکردنی abadiah [ind]
 • abilah گۆکردنی abilah [ind]
 • abonemen گۆکردنی abonemen [ind]
 • abong-abong تۆمارکردنی گۆکردنی abong-abong [ind] بێژە نەکراو