هاوپۆل:

informal

ڕاستاندنی informal گۆکردنەکان

 • hello گۆکردنی hello [en]
 • naughty گۆکردنی naughty [en]
 • wow گۆکردنی wow [en]
 • nope گۆکردنی nope [en]
 • mom گۆکردنی mom [en]
 • I'd گۆکردنی I'd [en]
 • know-it-all گۆکردنی know-it-all [en]
 • chick گۆکردنی chick [en]
 • Thanks a lot! گۆکردنی Thanks a lot! [en]
 • mister گۆکردنی mister [en]
 • testa گۆکردنی testa [it]
 • bejesus گۆکردنی bejesus [en]
 • knickers گۆکردنی knickers [en]
 • no kidding گۆکردنی no kidding [en]
 • twerk گۆکردنی twerk [en]
 • smooch گۆکردنی smooch [en]
 • discombobulate گۆکردنی discombobulate [en]
 • sweetie گۆکردنی sweetie [en]
 • hullabaloo گۆکردنی hullabaloo [en]
 • enfoiré گۆکردنی enfoiré [fr]
 • Oma گۆکردنی Oma [de]
 • ho گۆکردنی ho [it]
 • cock-up (noun) گۆکردنی cock-up (noun) [en]
 • Jim گۆکردنی Jim [en]
 • idiotic گۆکردنی idiotic [en]
 • shenanigans گۆکردنی shenanigans [en]
 • super-duper گۆکردنی super-duper [en]
 • booger گۆکردنی booger [en]
 • humongous گۆکردنی humongous [en]
 • flip-flops گۆکردنی flip-flops [en]
 • itsy bitsy گۆکردنی itsy bitsy [en]
 • idiotically گۆکردنی idiotically [en]
 • woot گۆکردنی woot [en]
 • gobsmacked گۆکردنی gobsmacked [en]
 • psyched گۆکردنی psyched [en]
 • delish گۆکردنی delish [en]
 • Lu گۆکردنی Lu [fr]
 • chillax گۆکردنی chillax [en]
 • wrong'un گۆکردنی wrong'un [en]
 • hoody گۆکردنی hoody [en]
 • off to bed گۆکردنی off to bed [en]
 • chap گۆکردنی chap [en]
 • thingummy گۆکردنی thingummy [en]
 • smack-dab گۆکردنی smack-dab [en]
 • peachy keen گۆکردنی peachy keen [en]
 • whatchamacallit گۆکردنی whatchamacallit [en]
 • exams گۆکردنی exams [en]
 • Rex گۆکردنی Rex [en]
 • wannabee گۆکردنی wannabee [en]
 • yobbo گۆکردنی yobbo [en]
 • own goal گۆکردنی own goal [en]
 • heisann گۆکردنی heisann [no]
 • fiver گۆکردنی fiver [en]
 • fanning گۆکردنی fanning [en]
 • ogonek گۆکردنی ogonek [pl]
 • narked گۆکردنی narked [en]
 • smutty گۆکردنی smutty [en]
 • comeuppance گۆکردنی comeuppance [en]
 • Union Jack گۆکردنی Union Jack [en]
 • demi-sel گۆکردنی demi-sel [fr]
 • couch potato گۆکردنی couch potato [en]
 • kibosh گۆکردنی kibosh [en]
 • Loo گۆکردنی Loo [en]
 • kidding around گۆکردنی kidding around [en]
 • fib گۆکردنی fib [en]
 • chamo گۆکردنی chamo [pt]
 • shuteye گۆکردنی shuteye [en]
 • mucker گۆکردنی mucker [en]
 • twerking گۆکردنی twerking [en]
 • mixed bag گۆکردنی mixed bag [en]
 • hubby گۆکردنی hubby [en]
 • buchuda گۆکردنی buchuda [pt]
 • stats گۆکردنی stats [en]
 • mic گۆکردنی mic [en]
 • dissed گۆکردنی dissed [en]
 • idiots گۆکردنی idiots [en]
 • telecom گۆکردنی telecom [en]
 • spoons گۆکردنی spoons [en]
 • far-out گۆکردنی far-out [en]
 • skedaddle گۆکردنی skedaddle [en]
 • muggle گۆکردنی muggle [en]
 • wank گۆکردنی wank [en]
 • Oop North گۆکردنی Oop North [en]
 • badass گۆکردنی badass [en]
 • kick the bucket گۆکردنی kick the bucket [en]
 • shopaholic گۆکردنی shopaholic [en]
 • bimbo گۆکردنی bimbo [en]
 • friend zone گۆکردنی friend zone [en]
 • thingy گۆکردنی thingy [en]
 • dosh گۆکردنی dosh [en]
 • lovey-dovey گۆکردنی lovey-dovey [en]
 • know-all گۆکردنی know-all [en]
 • smartypants گۆکردنی smartypants [en]
 • French leave گۆکردنی French leave [en]
 • past it گۆکردنی past it [en]
 • fluthered گۆکردنی fluthered [en]
 • cakewalk گۆکردنی cakewalk [en]
 • laddie گۆکردنی laddie [en]
 • trendy گۆکردنی trendy [en]
 • nympho گۆکردنی nympho [en]