هاوپۆل:

hanja

ڕاستاندنی hanja گۆکردنەکان

 • 日本 گۆکردنی 日本 [ja]
 • 月曜日 گۆکردنی 月曜日 [ja]
 • 韓國 گۆکردنی 韓國 [yue]
 • 江 گۆکردنی [yue]
 • 木曜日 گۆکردنی 木曜日 [ja]
 • 土曜日 گۆکردنی 土曜日 [ja]
 • 日曜日 گۆکردنی 日曜日 [ja]
 • 金曜日 گۆکردنی 金曜日 [ja]
 • 水曜日 گۆکردنی 水曜日 [ja]
 • 大統領 گۆکردنی 大統領 [zh]
 • 火曜日 گۆکردنی 火曜日 [ja]
 • 漢字 گۆکردنی 漢字 [ja]
 • 曜日 گۆکردنی 曜日 [ja]
 • 首都 گۆکردنی 首都 [ja]
 • 檀君 گۆکردنی 檀君 [zh]
 • 隧道 گۆکردنی 隧道 [yue]
 • 漢文 گۆکردنی 漢文 [ja]
 • 韓服 گۆکردنی 韓服 [zh]
 • 漢字語 گۆکردنی 漢字語 [ko]
 • 略字 گۆکردنی 略字 [ja]
 • 囚徒 گۆکردنی 囚徒 [zh]
 • 韓國語 گۆکردنی 韓國語 [zh]
 • 水稻 گۆکردنی 水稻 [zh]
 • 修道 گۆکردنی 修道 [zh]
 • 國文 گۆکردنی 國文 [zh]