هاوپۆل:

dwarfs

ڕاستاندنی dwarfs گۆکردنەکان

 • jari گۆکردنی jari [fi]
 • Fjalar گۆکردنی Fjalar [is]
 • Yngvi گۆکردنی Yngvi [is]
 • Frosti گۆکردنی Frosti [is]
 • Finnur گۆکردنی Finnur [is]
 • Reginn گۆکردنی Reginn [is]
 • Án گۆکردنی Án [is]
 • Gandálfur گۆکردنی Gandálfur [is]
 • Virvir گۆکردنی Virvir [is]
 • Þrár گۆکردنی Þrár [is]
 • Víli گۆکردنی Víli [is]
 • Frár گۆکردنی Frár [is]
 • Hefti گۆکردنی Hefti [is]
 • Ginnar گۆکردنی Ginnar [is]
 • Bívör گۆکردنی Bívör [is]
 • Austri گۆکردنی Austri [is]
 • Fíli گۆکردنی Fíli [is]
 • Haugspori گۆکردنی Haugspori [is]
 • Náli گۆکردنی Náli [is]
 • Hlévangur گۆکردنی Hlévangur [is]
 • Þráinn گۆکردنی Þráinn [is]
 • Eikinskjaldi گۆکردنی Eikinskjaldi [is]
 • Glói گۆکردنی Glói [is]
 • Þekkur گۆکردنی Þekkur [is]
 • Niði گۆکردنی Niði [is]
 • Frægur گۆکردنی Frægur [is]
 • Þorinn گۆکردنی Þorinn [is]
 • Ái گۆکردنی Ái [is]
 • Kíli گۆکردنی Kíli [is]
 • Skirvir گۆکردنی Skirvir [is]
 • Svíur گۆکردنی Svíur [is]
 • Mjöðvitnir گۆکردنی Mjöðvitnir [is]
 • Veigur گۆکردنی Veigur [is]
 • Norðri گۆکردنی Norðri [is]
 • Fundinn گۆکردنی Fundinn [is]
 • Nýi گۆکردنی Nýi [is]
 • Vestri گۆکردنی Vestri [is]
 • Suðri گۆکردنی Suðri [is]
 • Vindálfur گۆکردنی Vindálfur [is]
 • Hornbori گۆکردنی Hornbori [is]
 • Mótsognir گۆکردنی Mótsognir [is]
 • Lóni گۆکردنی Lóni [is]
 • Ráðsviður گۆکردنی Ráðsviður [is]
 • Skáfiður گۆکردنی Skáfiður [is]
 • skarlały گۆکردنی skarlały [pl]
 • Nýráður گۆکردنی Nýráður [is]
 • Alþjófur گۆکردنی Alþjófur [is]
 • Durinn گۆکردنی Durinn [is]
 • Vitur گۆکردنی Vitur [is]
 • Bávör گۆکردنی Bávör [is]
 • Ánar گۆکردنی Ánar [is]
 • Dólgþrasir گۆکردنی Dólgþrasir [is]
 • Lofars گۆکردنی Lofars [is]
 • Bömbur گۆکردنی Bömbur [is]
 • Hannar گۆکردنی Hannar [is]
 • Aurvangur گۆکردنی Aurvangur [is]