هاوپۆل:

counting

ڕاستاندنی counting گۆکردنەکان

 • 11 گۆکردنی 11 [en]
 • three گۆکردنی three [en]
 • six گۆکردنی six [en]
 • two گۆکردنی two [en]
 • twenty گۆکردنی twenty [en]
 • thousand گۆکردنی thousand [en]
 • vingt گۆکردنی vingt [fr]
 • eleven گۆکردنی eleven [en]
 • thirty گۆکردنی thirty [en]
 • five گۆکردنی five [en]
 • four گۆکردنی four [en]
 • million گۆکردنی million [en]
 • thirteen گۆکردنی thirteen [en]
 • hundred گۆکردنی hundred [en]
 • deux گۆکردنی deux [fr]
 • eight گۆکردنی eight [en]
 • huit گۆکردنی huit [fr]
 • quinze گۆکردنی quinze [fr]
 • zero گۆکردنی zero [en]
 • twelve گۆکردنی twelve [en]
 • seven گۆکردنی seven [en]
 • trois گۆکردنی trois [fr]
 • ninety گۆکردنی ninety [en]
 • dix گۆکردنی dix [fr]
 • sept گۆکردنی sept [fr]
 • neuf گۆکردنی neuf [fr]
 • treize گۆکردنی treize [fr]
 • quatorze گۆکردنی quatorze [fr]
 • double گۆکردنی double [en]
 • forty گۆکردنی forty [en]
 • douze گۆکردنی douze [fr]
 • one hundred گۆکردنی one hundred [en]
 • acht گۆکردنی acht [de]
 • fifty گۆکردنی fifty [en]
 • eighty گۆکردنی eighty [en]
 • fourteen گۆکردنی fourteen [en]
 • dix-sept گۆکردنی dix-sept [fr]
 • dix-huit گۆکردنی dix-huit [fr]
 • nineteen گۆکردنی nineteen [en]
 • fifteen گۆکردنی fifteen [en]
 • seventy گۆکردنی seventy [en]
 • dix-neuf گۆکردنی dix-neuf [fr]
 • duo گۆکردنی duo [la]
 • seventeen گۆکردنی seventeen [en]
 • eighteen گۆکردنی eighteen [en]
 • sixteen گۆکردنی sixteen [en]
 • fyrre گۆکردنی fyrre [da]
 • sixty گۆکردنی sixty [en]
 • one million گۆکردنی one million [en]
 • one hundred thousand گۆکردنی one hundred thousand [en]
 • ten thousand گۆکردنی ten thousand [en]
 • limo گۆکردنی limo [es]
 • one thousand گۆکردنی one thousand [en]
 • tolv گۆکردنی tolv [no]
 • fem گۆکردنی fem [da]
 • tredive گۆکردنی tredive [da]
 • seksten گۆکردنی seksten [da]
 • syv گۆکردنی syv [da]
 • tyve گۆکردنی tyve [da]
 • sytten گۆکردنی sytten [da]
 • three hundred گۆکردنی three hundred [en]
 • otte گۆکردنی otte [da]
 • elleve گۆکردنی elleve [da]
 • tretten گۆکردنی tretten [da]
 • fjorten گۆکردنی fjorten [da]
 • kalkulator گۆکردنی kalkulator [de]
 • halvtreds گۆکردنی halvtreds [da]
 • nitten گۆکردنی nitten [da]
 • atten گۆکردنی atten [da]
 • femten گۆکردنی femten [da]
 • tíggju گۆکردنی tíggju [fo]
 • fjouwer گۆکردنی fjouwer [fy]
 • halvfjerds گۆکردنی halvfjerds [da]
 • sjey گۆکردنی sjey [fo]
 • halvfems گۆکردنی halvfems [da]
 • 10% گۆکردنی 10% [en]
 • cinc گۆکردنی cinc [oc]
 • eitt گۆکردنی eitt [fo]
 • firs گۆکردنی firs [da]
 • fimm گۆکردنی fimm [fo]
 • one thousand eleven گۆکردنی one thousand eleven [en]
 • níggju گۆکردنی níggju [fo]
 • tvey گۆکردنی tvey [fo]
 • one thousand one گۆکردنی one thousand one [en]
 • átta گۆکردنی átta [fo]
 • ien گۆکردنی ien [fy]
 • niyânanosâp گۆکردنی niyânanosâp [cr]
 • فرز گۆکردنی فرز [fa]
 • Zillion گۆکردنی Zillion [en]
 • one thousand ten گۆکردنی one thousand ten [en]
 • Alve گۆکردنی Alve [fy]
 • ayênânêwomitanaw گۆکردنی ayênânêwomitanaw [cr]
 • têpakohpomitanaw گۆکردنی têpakohpomitanaw [cr]
 • niyânan گۆکردنی niyânan [cr]
 • niyânanomitanaw گۆکردنی niyânanomitanaw [cr]
 • nikotwâsik گۆکردنی nikotwâsik [cr]
 • pêyak گۆکردنی pêyak [cr]
 • kêkâ-mitâtahtomitanaw گۆکردنی kêkâ-mitâtahtomitanaw [cr]
 • trý گۆکردنی trý [fo]
 • nîsosâp گۆکردنی nîsosâp [cr]