هاوپۆل:

chavs

ڕاستاندنی chavs گۆکردنەکان

 • hoody گۆکردنی hoody [en]
 • oi! گۆکردنی oi! [en]
 • WAGs گۆکردنی WAGs [en]
 • townies گۆکردنی townies [en]
 • New Lad گۆکردنی New Lad [en]
 • Kappa Slappers گۆکردنی Kappa Slappers [en]
 • Stigs گۆکردنی Stigs [en]
 • Janners گۆکردنی Janners [en]
 • Scutters گۆکردنی Scutters [en]
 • ASBO گۆکردنی ASBO [en]
 • white cider گۆکردنی white cider [en]
 • Scallies گۆکردنی Scallies [en]
 • Kevs گۆکردنی Kevs [en]
 • Yarcos گۆکردنی Yarcos [en]
 • Neds گۆکردنی Neds [en]
 • Steeks گۆکردنی Steeks [en]
 • ladette گۆکردنی ladette [en]
 • underclass گۆکردنی underclass [en]
 • Chaviness گۆکردنی Chaviness [en]
 • laddism گۆکردنی laddism [en]
 • Bazzas گۆکردنی Bazzas [en]
 • Chavistan گۆکردنی Chavistan [en]
 • loonyversity گۆکردنی loonyversity [en]
 • Scallie گۆکردنی Scallie [en]
 • Ratboys گۆکردنی Ratboys [en]