هاوپۆل:

cardinales

ڕاستاندنی cardinales گۆکردنەکان

 • diez گۆکردنی diez [es]
 • cero گۆکردنی cero [es]
 • seis گۆکردنی seis [es]
 • cinco گۆکردنی cinco [es]
 • nueve گۆکردنی nueve [es]
 • doce گۆکردنی doce [es]
 • ocho گۆکردنی ocho [es]
 • quince گۆکردنی quince [es]
 • cuatro گۆکردنی cuatro [es]
 • catorce گۆکردنی catorce [es]
 • dieciséis گۆکردنی dieciséis [es]
 • diecisiete گۆکردنی diecisiete [es]
 • diecinueve گۆکردنی diecinueve [es]
 • dieciocho گۆکردنی dieciocho [es]
 • trece گۆکردنی trece [es]
 • doscientos گۆکردنی doscientos [es]
 • trelce گۆکردنی trelce [ast]
 • venti mil گۆکردنی venti mil [ast]
 • trenta y un گۆکردنی trenta y un [ast]
 • doscientes گۆکردنی doscientes [ast]
 • trenta mil گۆکردنی trenta mil [ast]
 • trenta y dos گۆکردنی trenta y dos [ast]