هاوپۆل:

buddhist

ڕاستاندنی buddhist گۆکردنەکان

 • 鑑真 گۆکردنی 鑑真 [ja]
 • Anicca گۆکردنی Anicca [hi]
 • 佛教徒 گۆکردنی 佛教徒 [ja]
 • Vajrayana گۆکردنی Vajrayana [sa]
 • Toba Sōjō گۆکردنی Toba Sōjō [ja]
 • 苦海无边 گۆکردنی 苦海无边 [zh]
 • בודהיסטי گۆکردنی בודהיסטי [he]
 • Nyanaponika گۆکردنی Nyanaponika [de]
 • Ayya Khema گۆکردنی Ayya Khema [de]
 • Barlaam گۆکردنی Barlaam [en]
 • Buddhadasa گۆکردنی Buddhadasa [th]
 • 回头是岸 گۆکردنی 回头是岸 [zh]
 • Nikkyo Niwano گۆکردنی Nikkyo Niwano [ja]
 • anattā گۆکردنی anattā [pi]
 • Bùdachais گۆکردنی Bùdachais [gd]
 • Kausīdya گۆکردنی Kausīdya [sa]
 • 説経 گۆکردنی 説経 [ja]
 • Sangharakshita تۆمارکردنی گۆکردنی Sangharakshita [hi] بێژە نەکراو
 • บาป تۆمارکردنی گۆکردنی บาป [th] بێژە نەکراو
 • yidam تۆمارکردنی گۆکردنی yidam [hi] بێژە نەکراو
 • Santikaro Bhikku تۆمارکردنی گۆکردنی Santikaro Bhikku [hi] بێژە نەکراو
 • Ajahn Candasiri تۆمارکردنی گۆکردنی Ajahn Candasiri [hi] بێژە نەکراو
 • Baudha nath تۆمارکردنی گۆکردنی Baudha nath [ne] بێژە نەکراو
 • Ajahn Sumedho تۆمارکردنی گۆکردنی Ajahn Sumedho [hi] بێژە نەکراو