هاوپۆل:

Bright moon

ڕاستاندنی Bright moon گۆکردنەکان

 • akad گۆکردنی akad [cs]
 • Kadi گۆکردنی Kadi [de]
 • aklunem گۆکردنی aklunem [ilo]
 • naslag گۆکردنی naslag [nl]
 • Un-unnoyko تۆمارکردنی گۆکردنی Un-unnoyko [ilo] بێژە نەکراو
 • silawmo تۆمارکردنی گۆکردنی silawmo [ilo] بێژە نەکراو
 • silawan تۆمارکردنی گۆکردنی silawan [ilo] بێژە نەکراو
 • Sangsangitko تۆمارکردنی گۆکردنی Sangsangitko [ilo] بێژە نەکراو
 • Samsam-itek تۆمارکردنی گۆکردنی Samsam-itek [ilo] بێژە نەکراو
 • palasbangem تۆمارکردنی گۆکردنی palasbangem [ilo] بێژە نەکراو
 • naumagen تۆمارکردنی گۆکردنی naumagen [ilo] بێژە نەکراو
 • nasipnget تۆمارکردنی گۆکردنی nasipnget [ilo] بێژە نەکراو
 • naraniag تۆمارکردنی گۆکردنی naraniag [ilo] بێژە نەکراو
 • nanglipaten تۆمارکردنی گۆکردنی nanglipaten [ilo] بێژە نەکراو
 • Nanglaylay تۆمارکردنی گۆکردنی Nanglaylay [ilo] بێژە نەکراو
 • mayaw-awan تۆمارکردنی گۆکردنی mayaw-awan [ilo] بێژە نەکراو
 • lubongko تۆمارکردنی گۆکردنی lubongko [ilo] بێژە نەکراو
 • ipaidam تۆمارکردنی گۆکردنی ipaidam [ilo] بێژە نەکراو
 • indengam تۆمارکردنی گۆکردنی indengam [ilo] بێژە نەکراو
 • ikeddeng تۆمارکردنی گۆکردنی ikeddeng [ilo] بێژە نەکراو
 • darasen تۆمارکردنی گۆکردنی darasen [ilo] بێژە نەکراو
 • danasem تۆمارکردنی گۆکردنی danasem [ilo] بێژە نەکراو
 • ayatkon تۆمارکردنی گۆکردنی ayatkon [ilo] بێژە نەکراو