هاوپۆل:

basic word list

ڕاستاندنی basic word list گۆکردنەکان

 • pot گۆکردنی pot [en]
 • material گۆکردنی material [en]
 • street گۆکردنی street [en]
 • automatic گۆکردنی automatic [en]
 • steam گۆکردنی steam [en]
 • wall گۆکردنی wall [en]
 • kick گۆکردنی kick [en]
 • crime گۆکردنی crime [en]
 • coal گۆکردنی coal [en]
 • distance گۆکردنی distance [en]
 • shelf گۆکردنی shelf [en]
 • probable گۆکردنی probable [en]
 • cloth گۆکردنی cloth [en]
 • ticket گۆکردنی ticket [en]
 • pocket گۆکردنی pocket [en]
 • nut گۆکردنی nut [en]
 • waste گۆکردنی waste [en]
 • operation گۆکردنی operation [en]
 • danger گۆکردنی danger [en]
 • stage گۆکردنی stage [en]
 • dust گۆکردنی dust [en]
 • bell گۆکردنی bell [en]
 • solid گۆکردنی solid [en]
 • price گۆکردنی price [en]
 • frame گۆکردنی frame [en]
 • owner گۆکردنی owner [en]
 • jelly گۆکردنی jelly [en]
 • chest گۆکردنی chest [en]
 • Horn گۆکردنی Horn [en]
 • igen گۆکردنی igen [hu]
 • seem گۆکردنی seem [en]
 • reaction گۆکردنی reaction [en]
 • punishment گۆکردنی punishment [en]
 • humour گۆکردنی humour [en]
 • fold گۆکردنی fold [en]
 • hanging گۆکردنی hanging [en]
 • grain گۆکردنی grain [en]
 • violent گۆکردنی violent [en]
 • shame گۆکردنی shame [en]
 • amusement گۆکردنی amusement [en]
 • self گۆکردنی self [en]
 • fiction گۆکردنی fiction [en]
 • basin گۆکردنی basin [en]
 • shade گۆکردنی shade [en]
 • canvas گۆکردنی canvas [en]
 • relation گۆکردنی relation [en]
 • nerve گۆکردنی nerve [en]
 • shock گۆکردنی shock [en]
 • örvendek گۆکردنی örvendek [hu]
 • impulse گۆکردنی impulse [en]
 • elnézést گۆکردنی elnézést [hu]
 • prose گۆکردنی prose [en]
 • disgust گۆکردنی disgust [en]
 • szervusztok گۆکردنی szervusztok [hu]
 • szervusz گۆکردنی szervusz [hu]
 • remekül گۆکردنی remekül [hu]
 • megvagyok گۆکردنی megvagyok [hu]
 • Érti گۆکردنی Érti [hu]
 • 初出 گۆکردنی 初出 [ja]