هاوپۆل:

analysis

ڕاستاندنی analysis گۆکردنەکان

 • interpret گۆکردنی interpret [en]
 • statistics گۆکردنی statistics [en]
 • Interpretation گۆکردنی Interpretation [en]
 • critique گۆکردنی critique [fr]
 • critiqued گۆکردنی critiqued [en]
 • dissection گۆکردنی dissection [en]
 • sonography گۆکردنی sonography [en]
 • gis گۆکردنی gis [en]
 • assay گۆکردنی assay [kw]
 • analisi گۆکردنی analisi [it]
 • EIU گۆکردنی EIU [en]
 • Runge-Kutta-Verfahren گۆکردنی Runge-Kutta-Verfahren [de]
 • uncritiqued گۆکردنی uncritiqued [en]
 • FMEA گۆکردنی FMEA [en]
 • Vodca گۆکردنی Vodca [pt]
 • Thévenin equivalent گۆکردنی Thévenin equivalent [en]
 • continuum mechanics گۆکردنی continuum mechanics [en]
 • Hawth's گۆکردنی Hawth's [en]
 • Banach space گۆکردنی Banach space [en]
 • inquisitio گۆکردنی inquisitio [la]
 • defamiliarisation گۆکردنی defamiliarisation [en]
 • تجزیہ گۆکردنی تجزیہ [ur]
 • Espace de Banach گۆکردنی Espace de Banach [fr]
 • אנליזה گۆکردنی אנליזה [he]
 • ניתוח گۆکردنی ניתוח [he]
 • assayer گۆکردنی assayer [en]
 • analysation گۆکردنی analysation [en]
 • pragglejaz گۆکردنی pragglejaz [en]
 • analyzation گۆکردنی analyzation [en]
 • pilpl گۆکردنی pilpl [yi]
 • dielfennadur تۆمارکردنی گۆکردنی dielfennadur [br] بێژە نەکراو
 • mohlophollo تۆمارکردنی گۆکردنی mohlophollo [st] بێژە نەکراو
 • uhlalutyo تۆمارکردنی گۆکردنی uhlalutyo [xh] بێژە نەکراو
 • umhlahlelo تۆمارکردنی گۆکردنی umhlahlelo [zu] بێژە نەکراو
 • analís تۆمارکردنی گۆکردنی analís [an] بێژە نەکراو