هاوپۆل:

Ama-mi

ڕاستاندنی Ama-mi گۆکردنەکان

 • nga گۆکردنی nga [ilo]
 • kuma گۆکردنی kuma [ilo]
 • langit گۆکردنی langit [ilo]
 • pakawanennakami گۆکردنی pakawanennakami [ilo]
 • Sadi گۆکردنی Sadi [ilo]
 • kasta گۆکردنی kasta [sv]
 • Umay گۆکردنی Umay [ilo]
 • pagariam گۆکردنی pagariam [ilo]
 • Madaydayaw گۆکردنی Madaydayaw [ilo]
 • iyeg گۆکردنی iyeg [ilo]
 • pagayatam گۆکردنی pagayatam [ilo]
 • Amami گۆکردنی Amami [ilo]
 • panamakawanmi گۆکردنی panamakawanmi [ilo]
 • ditoy گۆکردنی ditoy [ilo]
 • taraonmi گۆکردنی taraonmi [ilo]
 • inaldaw گۆکردنی inaldaw [ilo]
 • dinakam گۆکردنی dinakam [ilo]
 • Naganmo گۆکردنی Naganmo [ilo]
 • kadakam گۆکردنی kadakam [ilo]
 • addaka گۆکردنی addaka [ilo]
 • iti گۆکردنی iti [ilo]
 • dakes گۆکردنی dakes [ilo]
 • pannakasulisog گۆکردنی pannakasulisog [ilo]
 • Maaramid گۆکردنی Maaramid [ilo]
 • ut-utangmi گۆکردنی ut-utangmi [ilo]
 • isalakannakami گۆکردنی isalakannakami [ilo]
 • kadagiti گۆکردنی kadagiti [ilo]
 • nakautang گۆکردنی nakautang [ilo]
 • Itedmo گۆکردنی Itedmo [ilo]
 • kadakami گۆکردنی kadakami [ilo]