هاوپۆل:

Alverbios

ڕاستاندنی Alverbios گۆکردنەکان

 • poco گۆکردنی poco [es]
 • bien گۆکردنی bien [fr]
 • bastante گۆکردنی bastante [es]
 • rápido گۆکردنی rápido [es]
 • cuanto گۆکردنی cuanto [es]
 • medio گۆکردنی medio [es]
 • menos گۆکردنی menos [pt]
 • tanto گۆکردنی tanto [es]
 • despacio گۆکردنی despacio [es]
 • mui گۆکردنی mui [pt]
 • peor گۆکردنی peor [es]
 • amodo گۆکردنی amodo [ast]
 • asín گۆکردنی asín [ast]
 • mesmamente گۆکردنی mesmamente [ast]
 • abondo گۆکردنی abondo [ast]
 • arrémente گۆکردنی arrémente [ast]
 • ensembre گۆکردنی ensembre [ast]
 • bramente گۆکردنی bramente [ast]
 • dafechu گۆکردنی dafechu [ast]
 • arré گۆکردنی arré [ast]
 • apenes گۆکردنی apenes [ast]
 • adré گۆکردنی adré [ast]
 • adulces گۆکردنی adulces [ast]
 • namái گۆکردنی namái [ast]
 • albentestate گۆکردنی albentestate [ast]
 • apriesa گۆکردنی apriesa [ast]
 • enforma گۆکردنی enforma [ast]
 • davezu گۆکردنی davezu [ast]
 • meyor گۆکردنی meyor [ast]
 • selemente گۆکردنی selemente [ast]
 • depriesa گۆکردنی depriesa [ast]
 • afarto گۆکردنی afarto [ast]
 • demasiao گۆکردنی demasiao [ast]
 • talamente گۆکردنی talamente [ast]
 • malpenes گۆکردنی malpenes [ast]