هاوپۆل:

adverb

ڕاستاندنی adverb گۆکردنەکان

 • no گۆکردنی no [en]
 • yes گۆکردنی yes [en]
 • what گۆکردنی what [en]
 • often گۆکردنی often [en]
 • true گۆکردنی true [en]
 • last گۆکردنی last [en]
 • about گۆکردنی about [en]
 • either گۆکردنی either [en]
 • through گۆکردنی through [en]
 • here گۆکردنی here [en]
 • there گۆکردنی there [en]
 • when گۆکردنی when [en]
 • rather گۆکردنی rather [en]
 • just گۆکردنی just [en]
 • where گۆکردنی where [en]
 • something گۆکردنی something [en]
 • fair گۆکردنی fair [en]
 • better گۆکردنی better [en]
 • but گۆکردنی but [en]
 • as گۆکردنی as [en]
 • further گۆکردنی further [en]
 • straight گۆکردنی straight [en]
 • some گۆکردنی some [en]
 • tomorrow گۆکردنی tomorrow [en]
 • like گۆکردنی like [en]
 • close گۆکردنی close [en]
 • immediately گۆکردنی immediately [en]
 • neither گۆکردنی neither [en]
 • dzisiaj گۆکردنی dzisiaj [pl]
 • still گۆکردنی still [en]
 • how گۆکردنی how [en]
 • out گۆکردنی out [en]
 • top گۆکردنی top [en]
 • nothing گۆکردنی nothing [en]
 • same گۆکردنی same [en]
 • precipitevolissimevolmente گۆکردنی precipitevolissimevolmente [it]
 • probably گۆکردنی probably [en]
 • early گۆکردنی early [en]
 • later گۆکردنی later [en]
 • above گۆکردنی above [en]
 • due گۆکردنی due [en]
 • then گۆکردنی then [en]
 • absolutely گۆکردنی absolutely [en]
 • szybciej گۆکردنی szybciej [pl]
 • throughout گۆکردنی throughout [en]
 • between گۆکردنی between [en]
 • never گۆکردنی never [en]
 • literally گۆکردنی literally [en]
 • direct گۆکردنی direct [en]
 • yesterday گۆکردنی yesterday [en]
 • wrong گۆکردنی wrong [en]
 • fast گۆکردنی fast [en]
 • źle گۆکردنی źle [pl]
 • great گۆکردنی great [en]
 • fortunately گۆکردنی fortunately [en]
 • well گۆکردنی well [en]
 • particularly گۆکردنی particularly [en]
 • rarely گۆکردنی rarely [en]
 • nope گۆکردنی nope [en]
 • west گۆکردنی west [en]
 • recently گۆکردنی recently [en]
 • quickly گۆکردنی quickly [en]
 • regularly گۆکردنی regularly [en]
 • отлично گۆکردنی отлично [ru]
 • só گۆکردنی [pt]
 • sometimes گۆکردنی sometimes [en]
 • underground گۆکردنی underground [en]
 • etc. گۆکردنی etc. [en]
 • originally گۆکردنی originally [en]
 • 特別 گۆکردنی 特別 [ja]
 • properly گۆکردنی properly [en]
 • however گۆکردنی however [en]
 • worse گۆکردنی worse [en]
 • surely گۆکردنی surely [en]
 • continuously گۆکردنی continuously [en]
 • simultaneously گۆکردنی simultaneously [en]
 • o'clock گۆکردنی o'clock [en]
 • occasionally گۆکردنی occasionally [en]
 • real گۆکردنی real [en]
 • 多少 گۆکردنی 多少 [zh]
 • outside گۆکردنی outside [en]
 • thoroughly گۆکردنی thoroughly [en]
 • seriously گۆکردنی seriously [en]
 • generally گۆکردنی generally [en]
 • nevertheless گۆکردنی nevertheless [en]
 • Lang گۆکردنی Lang [de]
 • solo گۆکردنی solo [es]
 • somewhere گۆکردنی somewhere [en]
 • undoubtedly گۆکردنی undoubtedly [en]
 • скоро گۆکردنی скоро [ru]
 • late گۆکردنی late [en]
 • away گۆکردنی away [en]
 • soon گۆکردنی soon [en]
 • correctly گۆکردنی correctly [en]
 • temporarily گۆکردنی temporarily [en]
 • wither گۆکردنی wither [en]
 • immer گۆکردنی immer [de]
 • too گۆکردنی too [en]
 • rotten گۆکردنی rotten [en]
 • ad hoc گۆکردنی ad hoc [en]