هاوپۆل:

Acronym

ڕاستاندنی Acronym گۆکردنەکان

 • LOL گۆکردنی LOL [en]
 • que گۆکردنی que [ca]
 • wimp گۆکردنی wimp [en]
 • dom گۆکردنی dom [pl]
 • OLE گۆکردنی OLE [da]
 • NASA گۆکردنی NASA [en]
 • TARDIS گۆکردنی TARDIS [en]
 • ASICS گۆکردنی ASICS [en]
 • AIDS گۆکردنی AIDS [en]
 • wombat گۆکردنی wombat [en]
 • ROFL گۆکردنی ROFL [en]
 • mur گۆکردنی mur [fr]
 • asap گۆکردنی asap [en]
 • GNU گۆکردنی GNU [en]
 • IMO گۆکردنی IMO [en]
 • USB گۆکردنی USB [en]
 • brunch گۆکردنی brunch [en]
 • acronym گۆکردنی acronym [en]
 • prom گۆکردنی prom [en]
 • QWERTY گۆکردنی QWERTY [en]
 • CAPTCHA گۆکردنی CAPTCHA [en]
 • AMOLED گۆکردنی AMOLED [en]
 • UNICEF گۆکردنی UNICEF [pt]
 • ASCII گۆکردنی ASCII [en]
 • op گۆکردنی op [da]
 • aha گۆکردنی aha [ig]
 • IMAX گۆکردنی IMAX [en]
 • sonar گۆکردنی sonar [en]
 • Gerd گۆکردنی Gerd [ca]
 • midi گۆکردنی midi [fr]
 • LSD گۆکردنی LSD [en]
 • stor گۆکردنی stor [da]
 • EBITDA گۆکردنی EBITDA [es]
 • SATA گۆکردنی SATA [fi]
 • kde گۆکردنی kde [cs]
 • IHOP گۆکردنی IHOP [en]
 • UNCITRAL گۆکردنی UNCITRAL [en]
 • MOOC گۆکردنی MOOC [en]
 • BRB گۆکردنی BRB [en]
 • HD گۆکردنی HD [de]
 • crud گۆکردنی crud [en]
 • WTF گۆکردنی WTF [en]
 • horeca گۆکردنی horeca [nl]
 • AWOL گۆکردنی AWOL [en]
 • PETA (acronym) گۆکردنی PETA (acronym) [en]
 • ENIAC گۆکردنی ENIAC [en]
 • ott گۆکردنی ott [en]
 • GAAP گۆکردنی GAAP [nl]
 • N.A.T.O. گۆکردنی N.A.T.O. [en]
 • lawl گۆکردنی lawl [en]
 • ITIL گۆکردنی ITIL [en]
 • coft گۆکردنی coft [en]
 • Recist گۆکردنی Recist [en]
 • flak گۆکردنی flak [de]
 • CRISIL گۆکردنی CRISIL [en]
 • ADN گۆکردنی ADN [fr]
 • WAV گۆکردنی WAV [en]
 • Adem گۆکردنی Adem [tr]
 • romcom گۆکردنی romcom [en]
 • TUC گۆکردنی TUC [en]
 • SKU گۆکردنی SKU [af]
 • TESOL گۆکردنی TESOL [en]
 • eur گۆکردنی eur [de]
 • FTSE گۆکردنی FTSE [en]
 • Lasik گۆکردنی Lasik [de]
 • ansi گۆکردنی ansi [en]
 • eSATA گۆکردنی eSATA [en]
 • IRCAM گۆکردنی IRCAM [fr]
 • HIPAA گۆکردنی HIPAA [en]
 • POSIX گۆکردنی POSIX [en]
 • COPD گۆکردنی COPD [en]
 • EBIT گۆکردنی EBIT [en]
 • Vodca گۆکردنی Vodca [pt]
 • frisa گۆکردنی frisa [eo]
 • IMAO گۆکردنی IMAO [en]
 • ASHRAE گۆکردنی ASHRAE [en]
 • Elana گۆکردنی Elana [en]
 • voIP گۆکردنی voIP [en]
 • ASIMO گۆکردنی ASIMO [ja]
 • samizdat گۆکردنی samizdat [cs]
 • ASBL گۆکردنی ASBL [fr]
 • CONCACAF گۆکردنی CONCACAF [en]
 • Asti گۆکردنی Asti [fi]
 • CNES گۆکردنی CNES [fr]
 • AFO گۆکردنی AFO [ig]
 • MAPP گۆکردنی MAPP [sv]
 • EDVAC گۆکردنی EDVAC [en]
 • Maser گۆکردنی Maser [it]
 • CADASIL گۆکردنی CADASIL [en]
 • COBE گۆکردنی COBE [en]
 • סא"ל گۆکردنی סא"ל [he]
 • EFTPOS گۆکردنی EFTPOS [en]
 • DFAC گۆکردنی DFAC [en]
 • UCAS گۆکردنی UCAS [en]
 • DP گۆکردنی DP [pt]
 • FUD گۆکردنی FUD [ga]
 • Nicu گۆکردنی Nicu [ro]
 • Crous گۆکردنی Crous [fr]
 • LOFAR گۆکردنی LOFAR [en]
 • Idk گۆکردنی Idk [en]