هاوپۆل:

abbreviations

ڕاستاندنی abbreviations گۆکردنەکان

 • carbs گۆکردنی carbs [en]
 • AI گۆکردنی AI [nl]
 • fig گۆکردنی fig [en]
 • sci گۆکردنی sci [it]
 • DIY گۆکردنی DIY [en]
 • A.D. گۆکردنی A.D. [en]
 • e.g. گۆکردنی e.g. [en]
 • i.e. گۆکردنی i.e. [en]
 • GPS گۆکردنی GPS [fr]
 • OMG گۆکردنی OMG [en]
 • ab گۆکردنی ab [tr]
 • lax گۆکردنی lax [sv]
 • pvp گۆکردنی pvp [en]
 • lab گۆکردنی lab [en]
 • KPMG گۆکردنی KPMG [en]
 • Fnac گۆکردنی Fnac [fr]
 • itt گۆکردنی itt [en]
 • CAE گۆکردنی CAE [es]
 • TÜV گۆکردنی TÜV [de]
 • aka گۆکردنی aka [en]
 • NBC گۆکردنی NBC [en]
 • Staffs گۆکردنی Staffs [en]
 • RER گۆکردنی RER [fr]
 • HACCP گۆکردنی HACCP [en]
 • croc گۆکردنی croc [fr]
 • LA (Los Angeles) گۆکردنی LA (Los Angeles) [en]
 • LGBT گۆکردنی LGBT [en]
 • hetero گۆکردنی hetero [pt]
 • ez گۆکردنی ez [eu]
 • ny گۆکردنی ny [hu]
 • decal گۆکردنی decal [en]
 • IRC گۆکردنی IRC [en]
 • GB (storage) گۆکردنی GB (storage) [en]
 • dept گۆکردنی dept [en]
 • Co Ltd گۆکردنی Co Ltd [en]
 • CMOS گۆکردنی CMOS [en]
 • lav گۆکردنی lav [hr]
 • HR گۆکردنی HR [de]
 • RGB گۆکردنی RGB [en]
 • ACS گۆکردنی ACS [es]
 • jpg گۆکردنی jpg [en]
 • PVC گۆکردنی PVC [de]
 • W3C گۆکردنی W3C [en]
 • CIA گۆکردنی CIA [en]
 • ICMP گۆکردنی ICMP [en]
 • WTF گۆکردنی WTF [en]
 • 50p گۆکردنی 50p [en]
 • ARG گۆکردنی ARG [sv]
 • RFID گۆکردنی RFID [en]
 • RGBA گۆکردنی RGBA [es]
 • MPEG گۆکردنی MPEG [en]
 • TNT گۆکردنی TNT [fr]
 • FYI گۆکردنی FYI [en]
 • SSL گۆکردنی SSL [en]
 • ESL گۆکردنی ESL [en]
 • SQRT گۆکردنی SQRT [en]
 • SOX گۆکردنی SOX [en]
 • O.E.R. گۆکردنی O.E.R. [en]
 • ITIL گۆکردنی ITIL [en]
 • xoxo گۆکردنی xoxo [pt]
 • E.T.A. گۆکردنی E.T.A. [en]
 • V.O.A. گۆکردنی V.O.A. [en]
 • WACC گۆکردنی WACC [en]
 • EIU گۆکردنی EIU [en]
 • DX (abbreviation) گۆکردنی DX (abbreviation) [en]
 • D.A.W. گۆکردنی D.A.W. [en]
 • PM گۆکردنی PM [en]
 • e-print گۆکردنی e-print [en]
 • mbps گۆکردنی mbps [en]
 • OSI گۆکردنی OSI [et]
 • ISI گۆکردنی ISI [ro]
 • FLO گۆکردنی FLO [la]
 • UKLA گۆکردنی UKLA [en]
 • targa گۆکردنی targa [it]
 • UX گۆکردنی UX [en]
 • B.A. گۆکردنی B.A. [en]
 • IAO گۆکردنی IAO [en]
 • NFC گۆکردنی NFC [en]
 • 20k گۆکردنی 20k [en]
 • FBI گۆکردنی FBI [en]
 • SETI گۆکردنی SETI [en]
 • MB گۆکردنی MB [en]
 • I.S.O. گۆکردنی I.S.O. [en]
 • MPH گۆکردنی MPH [en]
 • K.O. گۆکردنی K.O. [en]
 • larp گۆکردنی larp [en]
 • BCG گۆکردنی BCG [pt]
 • RZA گۆکردنی RZA [en]
 • HRT گۆکردنی HRT [en]
 • CCC گۆکردنی CCC [en]
 • GCC گۆکردنی GCC [en]
 • BFF گۆکردنی BFF [en]
 • NAWF گۆکردنی NAWF [en]
 • Nr گۆکردنی Nr [de]
 • IRS گۆکردنی IRS [en]
 • NURBS گۆکردنی NURBS [de]
 • nyse گۆکردنی nyse [en]
 • III گۆکردنی III [en]
 • esb گۆکردنی esb [tr]
 • TMI گۆکردنی TMI [en]