پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/06/2018 レジャー施設 [ja] レジャー施設 گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 問を立てる [ja] 問を立てる گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 流行する [ja] 流行する گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 流行に遅れる [ja] 流行に遅れる گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 陽春の候 [ja] 陽春の候 گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 撃ちのめす [ja] 撃ちのめす گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 接戦を制す [ja] 接戦を制す گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 宙に浮く [ja] 宙に浮く گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 気障り [ja] 気障り گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 高さがある [ja] 高さがある گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 高い木 [ja] 高い木 گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 高い鼻 [ja] 高い鼻 گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 背の高い少年 [ja] 背の高い少年 گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 高い音 [ja] 高い音 گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 高い給料 [ja] 高い給料 گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 免除する [ja] 免除する گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 真っ青な [ja] 真っ青な گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 鮮やかな [ja] 鮮やかな گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 包装する [ja] 包装する گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 満足げな笑み [ja] 満足げな笑み گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 焦熱地獄 [ja] 焦熱地獄 گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 寄附 (きふ) [ja] 寄附 (きふ) گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 小憩 [ja] 小憩 گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 埋蔵する [ja] 埋蔵する گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 走行する [ja] 走行する گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 天下御免 [ja] 天下御免 گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 放置する [ja] 放置する گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 和解する [ja] 和解する گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 抗議する [ja] 抗議する گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2018 背徳行為 [ja] 背徳行為 گۆکردنی 0 دەنگی