بەکارهێنەر:

sicerabibax

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی sicerabibax

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
14/11/2019 mercārī [la] mercārī گۆکردنی 0 دەنگی
14/11/2019 Tetragnathidae [la] Tetragnathidae گۆکردنی 0 دەنگی
14/11/2019 volupe [la] volupe گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 vēnīre (vēneō) [la] vēnīre (vēneō) گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 siccare [la] siccare گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 consecrare [la] consecrare گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 sacrare [la] sacrare گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 praecipitare [la] praecipitare گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 latericius [la] latericius گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 interjectus [la] interjectus گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 auratus [la] auratus گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 marmoreus [la] marmoreus گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 divinus [la] divinus گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 aeternus [la] aeternus گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 illustris [la] illustris گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 subterraneus [la] subterraneus گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 hebetatus [la] hebetatus گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 эбуллиоскопия [ru] эбуллиоскопия گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 выпаривательный [ru] выпаривательный گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 выпарительный [ru] выпарительный گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 эбулиометр [ru] эбулиометр گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 эбержировать [ru] эбержировать گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 эбенист [ru] эбенист گۆکردنی 1 دەنگی
13/11/2019 place debout [fr] place debout گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 Pierre-Jean de Béranger [fr] Pierre-Jean de Béranger گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 rendre chèvre [fr] rendre chèvre گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2019 юбилировать [ru] юбилировать گۆکردنی 1 دەنگی
12/11/2019 balneae [la] balneae گۆکردنی 0 دەنگی
12/11/2019 mausoleum [la] mausoleum گۆکردنی 0 دەنگی
12/11/2019 bibliotheca [la] bibliotheca گۆکردنی 0 دەنگی