بەکارهێنەر:

ragnaror

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی ragnaror

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە دەنگەکان
08/08/2018
umrenninga گۆکردنی
umrenninga [is] 0 دەنگی
08/08/2018
íbúatala گۆکردنی
íbúatala [is] 0 دەنگی
08/08/2018
Tryggvi Hrafn Haraldsson گۆکردنی
Tryggvi Hrafn Haraldsson [is] 0 دەنگی
08/08/2018
maturinn گۆکردنی
maturinn [is] 0 دەنگی
08/08/2018
hausar گۆکردنی
hausar [is] 0 دەنگی
08/08/2018
hausarnir گۆکردنی
hausarnir [is] 0 دەنگی
08/08/2018
heimilið گۆکردنی
heimilið [is] 0 دەنگی
08/08/2018
heimilin گۆکردنی
heimilin [is] 0 دەنگی
08/08/2018
ástandið گۆکردنی
ástandið [is] 0 دەنگی
08/08/2018
Göngugatan گۆکردنی
Göngugatan [is] 0 دەنگی
08/08/2018
gráðugur گۆکردنی
gráðugur [is] 0 دەنگی
08/08/2018
tíðkast گۆکردنی
tíðkast [is] 0 دەنگی
08/08/2018
Eigum við að fara og fá okkur te? گۆکردنی
Eigum við að fara og fá okkur te? [is] 0 دەنگی
08/08/2018
te گۆکردنی
te [is] 0 دەنگی
08/08/2018
ríðum گۆکردنی
ríðum [is] 0 دەنگی
08/08/2018
Hann var handtekinn fyrir hnupl. گۆکردنی
Hann var handtekinn fyrir hnupl. [is] 0 دەنگی
08/08/2018
hnupl گۆکردنی
hnupl [is] 0 دەنگی
08/08/2018
Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. گۆکردنی
Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. [is] 0 دەنگی
08/08/2018
té گۆکردنی
[is] 0 دەنگی