پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/09/2017 boa tarde [pt] boa tarde گۆکردنی 0 دەنگی
21/04/2017 [rgn] cã گۆکردنی 0 دەنگی
21/04/2017 peplo [pt] peplo گۆکردنی 0 دەنگی
26/12/2010 lasanha [pt] lasanha گۆکردنی 5 دەنگی
26/12/2010 fitoblasto [pt] fitoblasto گۆکردنی 0 دەنگی
26/12/2010 fitoclimático [pt] fitoclimático گۆکردنی 0 دەنگی
26/12/2010 fitado [pt] fitado گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filirrostro [pt] filirrostro گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filistinismo [pt] filistinismo گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filitânico [pt] filitânico گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filistino [pt] filistino گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filite [pt] filite گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filito [pt] filito گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filogínio [pt] filogínio گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filirena [pt] filirena گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filobrânquio [pt] filobrânquio گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filonegro [pt] filonegro گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filoxantina [pt] filoxantina گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 entisicar [pt] entisicar گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 larguear [pt] larguear گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filociânico [pt] filociânico گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filocianina [pt] filocianina گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filógino [pt] filógino گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filógeno [pt] filógeno گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filogenitura [pt] filogenitura گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filogenético [pt] filogenético گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filóforo [pt] filóforo گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filófago [pt] filófago گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filistriar [pt] filistriar گۆکردنی 0 دەنگی
25/12/2010 filodramático [pt] filodramático گۆکردنی 0 دەنگی