پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
18/01/2019 egern [da] egern گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 fartdæmpning [da] fartdæmpning گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 slingrende [da] slingrende گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 fundamentalisme [da] fundamentalisme گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 darwinistisk [da] darwinistisk گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 Kipketer [da] Kipketer گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 vinduesstolper [da] vinduesstolper گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 napolitansk [da] napolitansk گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 iagttagere  [da] iagttagere  گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 jonisk [da] jonisk گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 smeltedigel [da] smeltedigel گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 redningsberedskabet [da] redningsberedskabet گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 udslettelse [da] udslettelse گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 spærrelinje [da] spærrelinje گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 selepude [da] selepude گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 nedsættende [da] nedsættende گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 pudsning [da] pudsning گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 tilkendegive [da] tilkendegive گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 bagover [da] bagover گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 forgænger [da] forgænger گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 taknemmelighed [da] taknemmelighed گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 Hævning [da] Hævning گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 Hæmning [da] Hæmning گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 fortrydelse [da] fortrydelse گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 rørelse [da] rørelse گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 sammensværge [da] sammensværge گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 Drøn [da] Drøn گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 fatning [da] fatning گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 empirisme [da] empirisme گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2018 Nina Stork [da] Nina Stork گۆکردنی 0 دەنگی