پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
17/06/2018 umrita [is] umrita گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umsagnirnar [is] umsagnirnar گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umsagnir [is] umsagnir گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umsagnarinnar [is] umsagnarinnar گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umsamdar [is] umsamdar گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umsamda [is] umsamda گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umsaminnar [is] umsaminnar گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umsaminna [is] umsaminna گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umskapa [is] umskapa گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umsamins [is] umsamins گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umsaminni [is] umsaminni گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umskera [is] umskera گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umskapast [is] umskapast گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 umskapar [is] umskapar گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 kið [is] kið گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 sauðir [is] sauðir گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 lömb [is] lömb گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 viðskiptagreind [is] viðskiptagreind گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 atvinnuleysistryggingasjóður [is] atvinnuleysistryggingasjóður گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 æfingarnar [is] æfingarnar گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 bílakaup [is] bílakaup گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 gríslingar [is] gríslingar گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 rottur [is] rottur گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 hamstrar [is] hamstrar گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 nei takk [is] nei takk گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 Hrappson [is] Hrappson گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 Milljónum [is] Milljónum گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 Spám [is] Spám گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 auk þess [is] auk þess گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2018 japansk [is] japansk گۆکردنی 0 دەنگی