پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
17/06/2019 Italgete [it] Italgete گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2019 istrica [it] istrica گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2019 Centa [it] Centa گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2019 hai [it] hai گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2019 Torralba [it] Torralba گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2019 Gelida [it] Gelida گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2019 Via del Babuino [it] Via del Babuino گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2019 Giovanni Domenico Cassini [it] Giovanni Domenico Cassini گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2019 nostrana [it] nostrana گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2019 favolosa [it] favolosa گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2018 solo come un cane [it] solo come un cane گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2018 avere del geniale [it] avere del geniale گۆکردنی 1 دەنگی
28/05/2018 autospazzatrice [it] autospazzatrice گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 di bell'aspetto [it] di bell'aspetto گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 codice di accesso [it] codice di accesso گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 buco nell'acqua [it] buco nell'acqua گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 Costanza Miriano [it] Costanza Miriano گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 mister [it] mister گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 dialettofono [it] dialettofono گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 malaticci [it] malaticci گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 malaticcia [it] malaticcia گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 malaticce [it] malaticce گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 galoppino [it] galoppino گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 Curti [it] Curti گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 porta del paradiso [it] porta del paradiso گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 Riccardo Bellofiore [it] Riccardo Bellofiore گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 pulendo [it] pulendo گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2015 zagarese [it] zagarese گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2015 silicei [it] silicei گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2014 piangere lacrime amare [it] piangere lacrime amare گۆکردنی 0 دەنگی