بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
19/06/2019 Παρράσιος ἀπὸ τὴν Ἔφεσον [grc] Παρράσιος ἀπὸ τὴν Ἔφεσον گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 Parrasio de Éfeso [es] Parrasio de Éfeso گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 Parrasio [es] Parrasio گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντείου [grc] ἐλεφαντείου گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφάντειος [grc] ἐλεφάντειος گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντείῳ [grc] ἐλεφαντείῳ گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφάντειον [grc] ἐλεφάντειον گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφάντειοι [grc] ἐλεφάντειοι گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντείοις [grc] ἐλεφαντείοις گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντείων [grc] ἐλεφαντείων گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντείους [grc] ἐλεφαντείους گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφάντειε [grc] ἐλεφάντειε گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφάντεια [grc] ἐλεφάντεια گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 marfileñas [es] marfileñas گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίνους [grc] ἐλεφαντίνους گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίνοις [grc] ἐλεφαντίνοις گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίνων [grc] ἐλεφαντίνων گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφάντινοι [grc] ἐλεφάντινοι گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφάντινε [grc] ἐλεφάντινε گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφάντινον [grc] ἐλεφάντινον گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίνῳ [grc] ἐλεφαντίνῳ گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίνου [grc] ἐλεφαντίνου گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφάντινος [grc] ἐλεφάντινος گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίνας [grc] ἐλεφαντίνας گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίναις [grc] ἐλεφαντίναις گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφάντιναι [grc] ἐλεφάντιναι گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίνην [grc] ἐλεφαντίνην گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίνῃ [grc] ἐλεφαντίνῃ گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίνης [grc] ἐλεφαντίνης گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2019 ἐλεφαντίνη [grc] ἐλεφαντίνη گۆکردنی 0 دەنگی