بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/05/2018 ἐνέδρα [grc] ἐνέδρα گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἀκανθώδης [grc] ἀκανθώδης گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 κραυγή [grc] κραυγή گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 κραυγάζω [grc] κραυγάζω گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 καταργῶ [grc] καταργῶ گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 κατάργησις [grc] κατάργησις گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 διασχίζω [grc] διασχίζω گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἄσβεστος [grc] ἄσβεστος گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ὀλέθρου [grc] ὀλέθρου گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ὀλέθροις [grc] ὀλέθροις گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ὀλέθρων [grc] ὀλέθρων گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ὄλεθροι [grc] ὄλεθροι گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ὄλεθρε [grc] ὄλεθρε گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ὄλεθρον [grc] ὄλεθρον گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ὀλέθρῳ [grc] ὀλέθρῳ گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ὀλέθρους [grc] ὀλέθρους گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 σαίρω [grc] σαίρω گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικόν [grc] ἐφεκτικόν گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικῷ [grc] ἐφεκτικῷ گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικοῦ [grc] ἐφεκτικοῦ گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικούς [grc] ἐφεκτικούς گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικοῖς [grc] ἐφεκτικοῖς گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικῶν [grc] ἐφεκτικῶν گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικοί [grc] ἐφεκτικοί گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικέ [grc] ἐφεκτικέ گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικάς [grc] ἐφεκτικάς گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικαῖς [grc] ἐφεκτικαῖς گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικαί [grc] ἐφεκτικαί گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικήν [grc] ἐφεκτικήν گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2018 ἐφεκτικῇ [grc] ἐφεκτικῇ گۆکردنی 0 دەنگی