بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
19/10/2018 evocans [la] evocans گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2018 evoco [la] evoco گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2018 evocavi [la] evocavi گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 filia [la] filia گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 dea [la] dea گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 conscientiae [la] conscientiae گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 conscientia [la] conscientia گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 Naturae [la] Naturae گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 lacrimarum [la] lacrimarum گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 lacrimā [la] lacrimā گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 lacrimis [la] lacrimis گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 lacrimas [la] lacrimas گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 lacrimae [la] lacrimae گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 herbam [la] herbam گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 fugas [la] fugas گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 fugā [la] fugā گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 fugam [la] fugam گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 πλουτάρχοις [grc] πλουτάρχοις گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 πλουτάρχων [grc] πλουτάρχων گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 πλούταρχοι [grc] πλούταρχοι گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 πλουτάρχους [grc] πλουτάρχους گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 πλούταρχα [grc] πλούταρχα گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 τρέπεσθε [grc] τρέπεσθε گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 τρεπόμεθα [grc] τρεπόμεθα گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 τρέπεται [grc] τρέπεται گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 τρέπῃ [grc] τρέπῃ گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 τρέπονται [grc] τρέπονται گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 ἀποφαίνεται [grc] ἀποφαίνεται گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 ἀποφαινόμεθα [grc] ἀποφαινόμεθα گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2018 ἀποφαίνεσθε [grc] ἀποφαίνεσθε گۆکردنی 0 دەنگی