بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
23/09/2019 προβαλλέτω [grc] προβαλλέτω گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 πρόβαλλε [grc] πρόβαλλε گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβαλλόντων [grc] προβαλλόντων گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβαλλέτωσαν [grc] προβαλλέτωσαν گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 πρόβαλε [grc] πρόβαλε گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβαλέτω [grc] προβαλέτω گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλετε [grc] προβάλετε گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβαλέτωσαν [grc] προβαλέτωσαν گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβαλόντων [grc] προβαλόντων گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβεβληκώς ἔστω [grc] προβεβληκώς ἔστω گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβεβληκώς ἴσθι [grc] προβεβληκώς ἴσθι گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβεβληκότες ἔστε [grc] προβεβληκότες ἔστε گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβεβληκότες ἔστων [grc] προβεβληκότες ἔστων گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβεβληκότες ἔστωσαν [grc] προβεβληκότες ἔστωσαν گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβεβληκότες ὄντων [grc] προβεβληκότες ὄντων گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλλειν [grc] προβάλλειν گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβαλεῖν [grc] προβαλεῖν گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβεβληκέναι [grc] προβεβληκέναι گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλλων [grc] προβάλλων گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλλοντος [grc] προβάλλοντος گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλλοντι [grc] προβάλλοντι گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλλοντα [grc] προβάλλοντα گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλλοντες [grc] προβάλλοντες گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλλοντας [grc] προβάλλοντας گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλλουσα [grc] προβάλλουσα گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβαλλούσης [grc] προβαλλούσης گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλλουσαν [grc] προβάλλουσαν گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβαλλούσῃ [grc] προβαλλούσῃ گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβάλλουσαι [grc] προβάλλουσαι گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2019 προβαλλουσῶν [grc] προβαλλουσῶν گۆکردنی 0 دەنگی