بەکارهێنەر:

Covarrubias

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Covarrubias

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
18/08/2018 δεινή [grc] δεινή گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινῷ [grc] δεινῷ گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοῦ [grc] δεινοῦ گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινά [grc] δεινά گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινέ [grc] δεινέ گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινούς [grc] δεινούς گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοί [grc] δεινοί گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοῖς [grc] δεινοῖς گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινότερος [grc] δεινότερος گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτέρου [grc] δεινοτέρου گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτέρῳ [grc] δεινοτέρῳ گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινότερον [grc] δεινότερον گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινότερε [grc] δεινότερε گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινότεροι [grc] δεινότεροι گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτέρων [grc] δεινοτέρων گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτέροις [grc] δεινοτέροις گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτέρους [grc] δεινοτέρους گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτέρα [grc] δεινοτέρα گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτέρας [grc] δεινοτέρας گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτέρᾳ [grc] δεινοτέρᾳ گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτέραν [grc] δεινοτέραν گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινότεραι [grc] δεινότεραι گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτέραις [grc] δεινοτέραις گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινότερα [grc] δεινότερα گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινότατος [grc] δεινότατος گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτάτου [grc] δεινοτάτου گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινοτάτῳ [grc] δεινοτάτῳ گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινότατον [grc] δεινότατον گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινότατε [grc] δεινότατε گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2018 δεινότατοι [grc] δεινότατοι گۆکردنی 0 دەنگی