پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/08/2018 в течение [ru] в течение گۆکردنی 2 دەنگی
11/08/2018 Мужчина ест борщ [ru] Мужчина ест борщ گۆکردنی 0 دەنگی
11/08/2018 борщ [ru] борщ گۆکردنی 2 دەنگی
05/08/2018 выдающееся [ru] выдающееся گۆکردنی 0 دەنگی
05/08/2018 я бы немедленно покинул эту страну и перебрался в более перспективное место. [ru] я бы немедленно покинул эту страну и перебрался в более перспективное место. گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2018 барбекю [ru] барбекю گۆکردنی 3 دەنگی
29/07/2018 удобного [ru] удобного گۆکردنی 1 دەنگی
05/07/2018 Что находится в этой сумке для вас? [ru] Что находится в этой сумке для вас? گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2018 колыбельный [ru] колыбельный گۆکردنی 2 دەنگی
07/06/2018 искатели [ru] искатели گۆکردنی 1 دەنگی
14/05/2018 ослеплять [ru] ослеплять گۆکردنی 3 دەنگی
06/05/2018 они едят [ru] они едят گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 вы едите [ru] вы едите گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 он ест [ru] он ест گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 мы едим [ru] мы едим گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 ты ешь [ru] ты ешь گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 я ем [ru] я ем گۆکردنی 1 دەنگی
06/05/2018 никитина [ru] никитина گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 свиданье [ru] свиданье گۆکردنی 2 دەنگی
06/05/2018 покупают [ru] покупают گۆکردنی 1 دەنگی
08/04/2018 алых [ru] алых گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2018 Одну минуту, пожалуйста [ru] Одну минуту, пожалуйста گۆکردنی 1 دەنگی
09/03/2018 отсутствовать [ru] отсутствовать گۆکردنی 2 دەنگی
05/03/2018 Не знаю, как вас и благодарить за вашу доброту. [ru] Не знаю, как вас и благодарить за вашу доброту. گۆکردنی 2 دەنگی
28/02/2018 огнестен [ru] огнестен گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2018 Ненавижу, уходи [ru] Ненавижу, уходи گۆکردنی 0 دەنگی
25/02/2018 крохи [ru] крохи گۆکردنی 2 دەنگی
25/02/2018 перебранку [ru] перебранку گۆکردنی 0 دەنگی
25/02/2018 допросах [ru] допросах گۆکردنی 1 دەنگی
25/02/2018 намекая [ru] намекая گۆکردنی 1 دەنگی