وشەنامەی گۆکردن کیاتونی زاپۆتەک

[diidx zah]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی کیاتونی زاپۆتەک

 • ژمارەی ئاخێوەران: 15.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 10
 • وشە بێژە کراوەکان: 85
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 34
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • ria تۆمارکردنی گۆکردنی ria
 • bee تۆمارکردنی گۆکردنی bee
 • beedyuh تۆمارکردنی گۆکردنی beedyuh
 • ngäꞌch تۆمارکردنی گۆکردنی ngäꞌch
 • nga تۆمارکردنی گۆکردنی nga
 • llia تۆمارکردنی گۆکردنی llia
 • nkiꞌch تۆمارکردنی گۆکردنی nkiꞌch
 • ngaꞌs تۆمارکردنی گۆکردنی ngaꞌs
 • SAK تۆمارکردنی گۆکردنی SAK
 • rak تۆمارکردنی گۆکردنی rak

نواندنی هەموو