وشەنامەی گۆکردن ئیتالیایی

[Italiano]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئیتالیایی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 66.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 16.231
 • وشە بێژە کراوەکان: 119.283
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 19
 • ئیتالیایی وێنە لە Bert Kaufmann
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • peccai تۆمارکردنی گۆکردنی peccai
 • peculato تۆمارکردنی گۆکردنی peculato
 • fucinare تۆمارکردنی گۆکردنی fucinare
 • no e poi no تۆمارکردنی گۆکردنی no e poi no
 • noi altri تۆمارکردنی گۆکردنی noi altri
 • nociuto تۆمارکردنی گۆکردنی nociuto
 • a cui تۆمارکردنی گۆکردنی a cui
 • a conferma تۆمارکردنی گۆکردنی a conferma
 • a comunicarvi تۆمارکردنی گۆکردنی a comunicarvi
 • Hérin تۆمارکردنی گۆکردنی Hérin

نواندنی هەموو