بەکارهێنەر:

yoel

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی yoel

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
23/09/2015 oesterkwekerijen [nl] oesterkwekerijen گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 oervervelend [nl] oervervelend گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 oertijden [nl] oertijden گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 oervolk [nl] oervolk گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 oesterbank [nl] oesterbank گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 oerwouden [nl] oerwouden گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 oerwoudmensen [nl] oerwoudmensen گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 afkortingstekens [nl] afkortingstekens گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 afkortingsteken [nl] afkortingsteken گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 afkortingen [nl] afkortingen گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 oesterpannen [nl] oesterpannen گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 oesterparel [nl] oesterparel گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 afkoppeling [nl] afkoppeling گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 afkort [nl] afkort گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 afkrabben [nl] afkrabben گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 vertrouwensrelatie [nl] vertrouwensrelatie گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 vertrouwenspositie [nl] vertrouwenspositie گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 vertrouwenskwestie [nl] vertrouwenskwestie گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 vertrouwensfunctie [nl] vertrouwensfunctie گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 afkreeg [nl] afkreeg گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 vertrouwelingen [nl] vertrouwelingen گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 vertrouwensarts [nl] vertrouwensarts گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 vertrouwensbeginsel [nl] vertrouwensbeginsel گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 bijter [nl] bijter گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 bijtertje [nl] bijtertje گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 fazantenhaan [nl] fazantenhaan گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 fazanteneieren [nl] fazanteneieren گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 bijtellingen [nl] bijtellingen گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 bijtekenen [nl] bijtekenen گۆکردنی 0 دەنگی
23/09/2015 vertwijfelen [nl] vertwijfelen گۆکردنی 0 دەنگی