پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/05/2008 choque [es] choque گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 tocino [es] tocino گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 marañuela [es] marañuela گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 pastelería [es] pastelería گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 perspectiva [es] perspectiva گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 aerógrafo [es] aerógrafo گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 estuche [es] estuche گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 abecedario [es] abecedario گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 lentillas [es] lentillas گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 jpg [es] jpg گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 MP3 [es] MP3 گۆکردنی 1 دەنگی
03/05/2008 hórreo [es] hórreo گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 herencia [es] herencia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 ojete [es] ojete گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 práctica [es] práctica گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 memoria [es] memoria گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 reducción [es] reducción گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 símbolo [es] símbolo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 gramática [es] gramática گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 autómata [es] autómata گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 compilador [es] compilador گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 análisis morfológico [es] análisis morfológico گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 análisis sintáctico [es] análisis sintáctico گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 programación [es] programación گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 ensamblador [es] ensamblador گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 paginación [es] paginación گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 segmentación [es] segmentación گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 microinstrucción [es] microinstrucción گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 microprocesador [es] microprocesador گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 robótica [es] robótica گۆکردنی 0 دەنگی