پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
10/03/2012 スピードアップ [ja] スピードアップ گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 漁港 [ja] 漁港 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 復権 [ja] 復権 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 完熟桃 [ja] 完熟桃 گۆکردنی 1 دەنگی
10/03/2012 温泉津町 [ja] 温泉津町 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 みどりの窓口 [ja] みどりの窓口 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 座席指定 [ja] 座席指定 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 グリーン車 [ja] グリーン車 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 廃止 [ja] 廃止 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 扱う [ja] 扱う گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 漂着 [ja] 漂着 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 寝台車 [ja] 寝台車 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 食堂車 [ja] 食堂車 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 重視する [ja] 重視する گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 快速急行 [ja] 快速急行 گۆکردنی 1 دەنگی
10/03/2012 準急 [ja] 準急 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 新快速 [ja] 新快速 گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 スカイライナー [ja] スカイライナー گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 のぞみ [ja] のぞみ گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 こだま [ja] こだま گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 はやて [ja] はやて گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 やまびこ [ja] やまびこ گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 こまち [ja] こまち گۆکردنی -1 دەنگی
10/03/2012 なすの [ja] なすの گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 つばさ [ja] つばさ گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 とき [ja] とき گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 あさま [ja] あさま گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 さくら [ja] さくら گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 みずほ [ja] みずほ گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2012 つばめ [ja] つばめ گۆکردنی 0 دەنگی