پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/09/2012 Ludwig Crüwell [de] Ludwig Crüwell گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2012 Cöthen [de] Cöthen گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/09/2012 Eroica-Haus [de] Eroica-Haus گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2012 erörternswert [de] erörternswert گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2012 Gauß-Verteilung [de] Gauß-Verteilung گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2012 kreiden [de] kreiden گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2012 ÖBB-Infrastruktur [de] ÖBB-Infrastruktur گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2012 Bamberger Apokalypse [de] Bamberger Apokalypse گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2012 Großendorf [de] Großendorf گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2012 Bertolt [de] Bertolt گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2012 MyZeil [de] MyZeil گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2012 Christoph Meiners [de] Christoph Meiners گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2012 Arnold Adolph Berthold [de] Arnold Adolph Berthold گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2012 Traxler [de] Traxler گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2012 Belzec [de] Belzec گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2012 suffragan [de] suffragan گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 Gideon Ernst von Laudon [de] Gideon Ernst von Laudon گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 Richard von Weizsäcker [de] Richard von Weizsäcker گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 Klessheim [de] Klessheim گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 Herrlingen [de] Herrlingen گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 Edgar Feuchtinger [de] Edgar Feuchtinger گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 Karl Mack von Leiberich [de] Karl Mack von Leiberich گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2012 Szarszewski [de] Szarszewski گۆکردنی 0 دەنگی
01/09/2012 Kurt Student [de] Kurt Student گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 Lykanthrop [de] Lykanthrop گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 Wahlstein [de] Wahlstein گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 Müller-Lyer [de] Müller-Lyer گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2012 Özil [de] Özil گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2012 durian [de] durian گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2012 Hoboe [de] Hoboe گۆکردنی 0 دەنگی