پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/03/2019 analogized [en] analogized گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2019 London Bridge Is Falling Down [en] London Bridge Is Falling Down گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2019 glossies [en] glossies گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 Enigma Variations [en] Enigma Variations گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 feature-length [en] feature-length گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 Wheathampstead [en] Wheathampstead گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 posting [en] posting گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 grander [en] grander گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 principled [en] principled گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 Averell Harriman [en] Averell Harriman گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 A & P [en] A & P گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 diplomatic immunity [en] diplomatic immunity گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 in kind [en] in kind گۆکردنی 0 دەنگی
17/07/2017 Bachelor of Laws [en] Bachelor of Laws گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2017 geep [en] geep گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2017 uxorocide [en] uxorocide گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2017 Vilnius [en] Vilnius گۆکردنی -1 دەنگی
26/01/2017 inherent water [en] inherent water گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2016 biventricular [en] biventricular گۆکردنی 1 دەنگی
17/11/2016 Picasso [en] Picasso گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2016 dining out [en] dining out گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2016 Alan Bates [en] Alan Bates گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2016 easily-digestible [en] easily-digestible گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2016 Beauchief [en] Beauchief گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2016 Charles Duhigg [en] Charles Duhigg گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2016 hyperbolize [en] hyperbolize گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2016 Augustine of Hippo [en] Augustine of Hippo گۆکردنی 1 دەنگی
29/08/2016 Mount Palomar [en] Mount Palomar گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2016 yesternight [en] yesternight گۆکردنی 0 دەنگی
29/08/2016 Versailles [en] Versailles گۆکردنی 1 دەنگی