بەکارهێنەر:

vturiserra

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی vturiserra

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
19/04/2011 entalpia [ca] entalpia گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 anòxia [ca] anòxia گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 solifluxió [ca] solifluxió گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 palinologia [ca] palinologia گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 llunació [ca] llunació گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 usant [ca] usant گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 l'Ascensió [ca] l'Ascensió گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 dendrologia [ca] dendrologia گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 darwinisme [ca] darwinisme گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 evolució [ca] evolució گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 mani-la [ca] mani-la گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 dolomita [ca] dolomita گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 dolomia [ca] dolomia گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 suportable [ca] suportable گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 bronzejador [ca] bronzejador گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 extremadament [ca] extremadament گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 biocombustible [ca] biocombustible گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 agrocombustible [ca] agrocombustible گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 biodièsel [ca] biodièsel گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 biomassa [ca] biomassa گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 sostenibilitat [ca] sostenibilitat گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 biogàs [ca] biogàs گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 biodegradació [ca] biodegradació گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 degradació [ca] degradació گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 transformació [ca] transformació گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 biòleg [ca] biòleg گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 filogènia [ca] filogènia گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 mitomania [ca] mitomania گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 brevíssims [ca] brevíssims گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2011 problema [ca] problema گۆکردنی 0 دەنگی