پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/02/2012 opzettelijk [nl] opzettelijk گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 kantoorbediende [nl] kantoorbediende گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 zich vergissen [nl] zich vergissen گۆکردنی -1 دەنگی
04/02/2012 vestigingsvergunning [nl] vestigingsvergunning گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 cherubijn [nl] cherubijn گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 engeltje [nl] engeltje گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/02/2012 likeurglas [nl] likeurglas گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 facultatief [nl] facultatief گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 Kiel [nl] Kiel گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 nyenrode [nl] nyenrode گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 overhoeks [nl] overhoeks گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 helleveeg [nl] helleveeg گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 gelijkbenige [nl] gelijkbenige گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/02/2012 ongelijkbenig [nl] ongelijkbenig گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 varkensvoer [nl] varkensvoer گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 hardvochtig [nl] hardvochtig گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 intake-gesprek [nl] intake-gesprek گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 stuurboord [nl] stuurboord گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 bakboord [nl] bakboord گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 kolenschuit [nl] kolenschuit گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 achterschip [nl] achterschip گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 achtersteven [nl] achtersteven گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 voorsteven [nl] voorsteven گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 voorschip [nl] voorschip گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 scheepskeuken [nl] scheepskeuken گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 kapiteinsloep [nl] kapiteinsloep گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 midscheeps [nl] midscheeps گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 adelborst [nl] adelborst گۆکردنی 0 دەنگی
04/02/2012 woutertje pieterse [nl] woutertje pieterse گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2012 promotie [nl] promotie گۆکردنی 0 دەنگی