پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
10/04/2018 Buenas tardes, señores. [es] Buenas tardes, señores. گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2018 ¿Pudisteis encontrarla? [es] ¿Pudisteis encontrarla? گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2018 autoinfligido [es] autoinfligido گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2018 Eurovision [es] Eurovision گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2018 de la [es] de la گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2018 malamente [es] malamente گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2018 maliciosamente [es] maliciosamente گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2018 recelar de alguien [es] recelar de alguien گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2018 saber a algo. [es] saber a algo. گۆکردنی 0 دەنگی
10/04/2018 Sí, ¡cómo no! [es] Sí, ¡cómo no! گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 recorriere [es] recorriere گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 recorran [es] recorran گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 recorráis [es] recorráis گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 recorramos [es] recorramos گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 obstaculizare [es] obstaculizare گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 obstaculicéis [es] obstaculicéis گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 obstaculicemos [es] obstaculicemos گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 obstaculices [es] obstaculices گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 obstaculicen [es] obstaculicen گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 girase [es] girase گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 girarais [es] girarais گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 giráramos [es] giráramos گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 Mariví Ugolino [es] Mariví Ugolino گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 cara de circunstancia [es] cara de circunstancia گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 Deséame suerte [es] Deséame suerte گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 Pogo [es] Pogo گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 pliegue de un vestido [es] pliegue de un vestido گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 bahías [es] bahías گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 no manchadizo [es] no manchadizo گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2017 inmaculados [es] inmaculados گۆکردنی 0 دەنگی